Kamervraag 2011Z09767

De stroomstoring en de veiligheid in de ziekenhuizen van Ziekenhuisgroep Twente

Ingediend 12 mei 2011
Beantwoord 6 juni 2011 (na 25 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Margreeth Smilde (CDA)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09767.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2731.html
1. TC Tubantia, 10 mei 2011: «Twee draadjes leggen alles plat».
2. TC Tubantia, 31 maart 2011: «Dwangsommen voor ziekenhuizen».
3. rapport Onderzoeksraad voor de veiligheid, verschenen in september 2008, onderzoek en aanbevelingen over de veiligheid en de veiligheidscultuur naar aanleiding van de brand in 2006.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de stroomstoring in het ziekenhuis van Hengelo, waarbij ook de noodstroomvoorziening niet functioneerde en patiënten op de Intensive Care handmatig beademd zijn cq met spoed naar het ziekenhuis in Enschede zijn overgebracht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke normen bestaan er in Nederland op het gebied van noodstroomvoorzieningen in ziekenhuizen en kunt u die normen vergelijken met de normen in andere Europese landen? Acht u de Nederlandse normen, mede in het licht van stroomstoringen in Amersfoort en Tilburg, adequaat?

  Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar het antwoord op vraag 6 van de vragen van het lid Van Gerven (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2730).

 • Vraag 3
  Heeft u kennis genomen van het feit dat de gemeente Hengelo en de gemeente Almelo forse dwangsommen opleggen aan de ziekenhuisgroep Twente vanwege het niet naleven van de regels rond brandveiligheid2, nota bene in een ziekenhuis waar in 2006 een dode gevallen is bij een brand in een operatiekamer?

  Ja, ik heb kennis genomen van de handhavingsactiviteiten van beide gemeenten. De gemeenten hebben in afzonderlijke periodieke controles op elementen van het Bouwbesluit alsmede het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken geconstateerd dat aan een aantal eisen niet werd voldaan. De ZGT heeft voor beide locaties een plan van aanpak gemaakt om te zorgen dat op korte termijn wel aan alle eisen wordt voldaan. De gemeenten hebben gebruik gemaakt van hun bevoegdheid door hier extra druk achter te zetten met een deadline. De gemeenten verwachten dat aan het eind van dit jaar de bouwkundige omgeving is aangepast conform de wettelijke standaard. Alleen indien dit niet het geval zou zijn zullen de gemeenten overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke acties het ziekenhuis, het ministerie en ander actoren genomen hebben naar aanleiding van het rapport «Brand in een operatiekamer, Twenteborgziekenhuis, Almelo, 28 september 2006»?3 Zijn die acties in uw ogen voldoende?

  Ik heb mij door de Raad van Bestuur van de ZGT laten informeren dat zij, net als alle ziekenhuizen, continue werken aan verbetering van kwaliteit en veiligheid. Dit doen zij onder andere door implementatie van de 10 thema’s van het VMS programma.
  Naar aanleiding van de brand in 2006 heeft de IGZ onderzoek gedaan naar de genomen maatregelen door de ZGT. In maart 2009 concludeert de IGZ in haar onderzoeksrapport dat de ZGT op voortvarende wijze invulling geeft aan het noodzakelijke kwaliteit- en veiligheidsbeleid. Daarnaast vermeld de IGZ in hetzelfde rapport dat er nog zwakke plekken zijn, dat de Raad van Bestuur zich hiervan bewust is en dat zij zich hier speciaal op richt. De IGZ heeft destijds geconcludeerd dat de maatregelen voldoende waren en haar inspectie werkzaamheden op de gebruikelijke landelijke wijze voortgezet.

 • Vraag 5
  Bent u bereid, nu uw ambtenaren op vrijdag 13 mei a.s. een gesprek aangaan met de Raad van Bestuur naar aanleiding van de uitspraken en plannen over verloskunde, dit gesprek uit te breiden in de tijd, en te laten checken of de veiligheid in de ziekenhuisgroep Twente op een adequaat niveau is voor een ziekenhuis en daarover de Kamer terstond te informeren?

  Tijdens het overleg is het ministerie geïnformeerd over de oorzaak en de hierop gevolgde acties.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09767
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt en Smilde (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stroomstoring en de veiligheid in de ziekenhuizen van Ziekenhuisgroep Twente (ingezonden 12 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2731
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt en Smilde (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stroomstoring en de veiligheid in de ziekenhuizen van Ziekenhuisgroep Twente (ingezonden 12 mei 2011).