Kamervraag 2011Z09253

Waterkrachtcentrales en visgeleidingssystemen

Ingediend 29 april 2011
Beantwoord 1 juli 2011 (na 63 dagen)
Indieners Lutz Jacobi (PvdA), Diederik Samsom (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09253.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3035.html
1. VARA uitgesproken d.d. 11 april 2011.
2. Kamerstuk 28 600 XIV, nr. 79.
 • Vraag 1
  Is het u bekend dat er in de bestaande Nederlandse waterkrachtcentrales 20% tot 30% vissterfte optreedt bij vissen die stroomafwaarts migreren, terwijl het wel degelijk mogelijk is om waterkracht te benutten zonder de vissterfte significant te vergroten?1

  Ja, het is mij bekend dat in de Rijkswateren bij bestaande waterkrachtcentrales (WKC’s) vissterfte optreedt bij stroomafwaarts migrerende vissen. Ik ben ervan op de hoogte dat er thans nieuwe innovatieve WKC’s beschikbaar zijn die minder vissterfte veroorzaken. Dit zijn doorgaans echter kleinschalige WKC’s met een opgewekt vermogen dat aanzienlijk lager ligt dan de bestaande WKC’s.
  In de huidige situatie gaat het echter over bestaande WKC’s in een bestaande infrastructuur waarvoor een oplossing moet worden gezocht om vissterfte zoveel als mogelijk te reduceren. Uiterlijk in 2015 dienen de bestaande WKC’s te beschikken over afdoende visbeschermende maatregelen, zoniet dienen de turbines te worden stilgelegd tijdens de periode van vismigratie, zo zal worden opgenomen in de Watervergunning.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat er, ondanks de mogelijkheden, in Nederland nog geen enkele waterkrachtcentrale is uitgerust met een goed werkend visgeleidingssysteem voor stroomafwaarts migrerende vissen?

  Ja, op dit moment zijn er voor de bestaande in de Nederlandse Rijkswateren werkende WKC’s (nog) géén goed werkende visgeleidingsystemen voorhanden.

 • Vraag 3
  Wat gaat u doen om de combinatie van duurzame energie en bescherming van de visstand mogelijk te maken en de bestaande waterkrachtcentrales zo spoedig mogelijk te voorzien van een goed werkend visgeleidingssysteem (conform motie Van der Vlies)?2

  De exploitanten van de bestaande WKC’s in de Maas en de Nederrijn hebben in gesprekken met RWS en EL&I toegezegd om in het najaar 2011 te starten met een aangepast turbinebeheer. Dit houdt in dat de tweede en volgende turbines pas worden aangezet bij een hoger rivierdebiet. Hierdoor ontstaat minder schade aan vis. Uit onderzoek blijkt dat dit aangepast turbinebeheer leidt tot een reductie van 35% aalsterfte ten opzichte van het huidige sterftepercentage. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om dit vast te leggen als verplichting in een te verlenen ambtshalve Watervergunning die in het najaar 2011 zal worden verleend. Verder zal in deze Watervergunning de verplichting worden opgenomen tot het nemen van visbeschermende maatregelen uiterlijk in 2015.

 • Mededeling - 25 mei 2011

  De door de leden Ouwehand (Partij voor de Dieren), Jacobi en Samsom (Partij van de Arbeid) gestelde vragen over de vissterfte bij waterkrachtcentrales kunnen tot mijn spijt niet binnen de afgesproken termijn kan beantwoorden vanwege interdepartementale afstemming. U zult de antwoorden op de vragen zo spoedig mogelijk ontvangen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09253
Volledige titel: Vragen van de leden Jacobi en Samsom (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over waterkrachtcentrales en visgeleidingssystemen (ingezonden 29 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3035
Volledige titel: Vragen van de leden Jacobi en Samsom (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over waterkrachtcentrales en visgeleidingssystemen (ingezonden 29 april 2011).