Kamervraag 2011Z07609

Het aanzetten tot geweld en bedreigingen geuit door Sharia4Holland

Ingediend 12 april 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 122 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit cultuur cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07609.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3283.html
1. De Telegraaf, 8 april 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Moslimbedreiging tegen Wilders»1? Wat is uw oordeel hierover?

  Ja. Voor mijn oordeel over de inhoud van het artikel verwijs ik u naar de antwoorden 2 t/m 4.

 • Vraag 2
  Deelt u de visie dat Sharia4Holland een gevaarlijke, extremistische groepering is die oproept en aanzet tot geweld? Zo neen, waarom niet?

  Momenteel kan niet gesproken worden van een groepering of organisatie. Shariah4Holland leidt vooralsnog slechts een virtueel bestaan zonder leden of publieke manifestatie. Er is niettemin reden voor alertheid en ik kan u verzekeren dat de ontwikkelingen rond Shariah4Holland onze aandacht hebben. Op de website wordt een radicale boodschap uitgedragen. Er is echter niet geconstateerd dat er daadwerkelijk opgeroepen of aangezet wordt tot geweld. Wanneer dat wel het geval zou zijn dan wordt de wet overtreden en wordt hier tegen opgetreden.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen bent u voornemens te treffen teneinde de persoon die in de betreffende filmpjes voorkomt en de betreffende organisatie – namens wie wordt opgeroepen en aangezet tot geweld en bedreigingen worden geuit – te laten vervolgen en de organisatie te laten verbieden?

  Het Openbaar Ministerie heeft de betreffende filmpjes beoordeeld en geconcludeerd dat er in de filmpjes geen uitlatingen worden gedaan die vallen onder artikel 131 en/of 285 van het Wetboek van Strafrecht. Om die reden zal er geen vervolging worden ingesteld tegen de persoon en de betreffende organisatie die in de filmpjes voorkomen.
  Zie ook het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat de leden van deze organisatie zoveel mogelijk ons land dienen te verlaten en dat in Nederland geen plaats is voor het abjecte barbaarse rechtssysteem genaamd sharia? Zo nee, waarom niet?

  Van vreemdelingen kan, met toepassing van de zogeheten glijdende schaal, de verblijfsvergunning worden ingetrokken als gevolg van een veroordeling voor een strafbaar feit.
  Het kabinet wil er, zoals eerder gesteld in de antwoorden op Kamervragen van de leden Van Klaveren en Wilders over de organisatie Shariah4Holland2, geen enkel misverstand over laten bestaan dat het invoering van de sharia volstrekt ondenkbaar acht en in strijd met alle fundamentele waarden en normen die wij in Nederland kennen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07609
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Van Klaveren (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aanzetten tot geweld en bedreigingen geuit door Sharia4Holland (ingezonden 12 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3283
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Van Klaveren (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aanzetten tot geweld en bedreigingen geuit door Sharia4Holland (ingezonden 12 april 2011).