Kamervraag 2011Z07604

Het bericht dat het conceptwetsvoorstel Rijkswet Personenverkeer voorlopig van de baan is

Ingediend 12 april 2011
Beantwoord 3 mei 2011 (na 21 dagen)
Indieners Cora van Nieuwenhuizen (VVD), André Bosman (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07604.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2435.html
1. De Telegraaf, 7 april 2011.
2. http://www.rnw.nl/caribiana/article/personenverkeer-een-scheldwoord, 7 april 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Terugsturen Antilliaanse raddraaiers van de baan»1 en het bericht «Personenverkeer is een scheldwoord»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat u heeft toegezegd niet verder te gaan met het conceptwetsvoorstel Rijkswet personenverkeer van het vorige kabinet en met Antilliaanse politici opnieuw wil gaan onderhandelen over een nieuwe concept? Zo ja, kunt u aangeven waarom u van mening bent dat het conceptwetsvoorstel Rijkswet personenverkeer in zijn geheel moet worden teruggetrokken en opnieuw zal moeten worden onderhandeld?

  In april jongstleden hebben de minister van Binnenlandse Zaken en ik met de regeringen en met een aantal fracties van de Staten van de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba gesproken over de toekomstvisie op het Koninkrijk en een toekomstige regeling van het personenverkeer. In deze overleggen heb ik aangegeven dat, vanwege de nieuwe regeringen en nieuwe verhoudingen in deze landen en ook in Nederland, ik een andere aanpak voorsta, die inhoudt dat ik in nauwe afstemming met de landen een regeling van het personenverkeer wil opstellen. Het voorstel van het vorige kabinet past niet in deze aanpak, omdat het al een geheel uitgewerkte notitie is.

 • Vraag 3
  Bent u ervan op de hoogte dat de regering van Curaçao heeft aangegeven weinig te voelen voor een Rijkswet personenverkeer? Kunt u voorts aangeven hoe het zit met het draagvlak voor een dergelijke wet op de andere koninkrijksdelen?

  Ik ben mij ervan bewust dat, gelet op het verleden, een regeling van het personenverkeer een gevoelig onderwerp is in het land Curaçao. Dit is ook duidelijk door hen aangegeven tijdens de besprekingen van begin april. Ook in de andere landen van het Koninkrijk ligt het onderwerp gevoelig, maar alle landen hebben aangegeven dat zij openstaan voor discussie en dat zij vanwege de door mij gekozen aanpak bereid zijn om de mogelijkheden voor een regeling van het personenverkeer nader te bezien.

 • Vraag 4
  Hoe denkt u het draagvlak voor een dergelijke wet op de verschillende koninkrijksdelen te kunnen vergroten?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het helemaal opnieuw starten van onderhandelingen om te komen tot een Rijkswet personenverkeer met de mogelijkheid om wederzijdse eisen te stellen aan de toelating, terugkeer en het verblijf, zal leiden tot uitstel en dat dit niet mag leiden tot afstel?

  Nee, deze mening deel ik niet. Recentelijk heb ik een uitnodiging ontvangen van de Minister van Justitie van het land Sint Maarten om het vraagstuk van het vreemdelingenbeleid en het personenverkeer binnen het Koninkrijk met de andere verantwoordelijke ministers van de landen, te weten de ministers van Justitie van Curaçao en Aruba en de minister van Vreemdelingenzaken van Aruba, eind juni verder te bespreken.

 • Vraag 6
  Bent u bereid te garanderen dat het vereiste van «wederkerigheid» ten aanzien van de over en weer te stellen eisen, ook in het nieuwe voorstel voldoende tot zijn recht zal komen? Het kan toch niet zo zijn dat Nederland soepeler is dan de eilanden als het gaat om de toelating? Zo nee, waarom niet?

  Mijn inzet is om samen met de andere landen een regeling van het personenverkeer te formuleren, die tegemoet komt aan de belangen en behoeften van alle landen en waarin de thema’s grensoverschrijdend verkeer, economische en sociale ontwikkeling en openbare orde en veiligheid worden uitgewerkt. De kaders voor deze thema’s zullen over en weer moeten gelden.

 • Vraag 7
  Kunt u aangeven op welke termijn u met een nieuw voorstel voor een Rijkswet personenverkeer zal komen?

  Mijn streven is om de Tweede Kamer eind van het jaar te informeren over de hoofdlijnen van een regeling.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07604
Volledige titel: Vragen van de leden Van Nieuwenhuizen en Bosman (beiden VVD) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het conceptwetsvoorstel Rijkswet Personenverkeer voorlopig van de baan is (ingezonden 12 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2435
Volledige titel: Vragen van de leden Van Nieuwenhuizen en Bosman (beiden VVD) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat het conceptwetsvoorstel Rijkswet Personenverkeer voorlopig van de baan is (ingezonden 12 april 2011).