Kamervraag 2011Z04905

De door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet

Ingediend 10 maart 2011
Beantwoord 29 maart 2011 (na 19 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04905.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2012.html
1. De Telegraaf, «Rel om dure haatcampagne tegen kabinet», 9 maart 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Rel om dure haatcampagne tegen kabinet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het te gek voor woorden is dat de Amsterdamse subsidieslurper Asri teksten uitbraakt als «toekomst of terug naar 1939», «stem of sterf» en het huidige kabinet kwalificeert als «asociaal», «demotiverend» en «barbaars»? Zo nee, waarom niet?

  Of ik de aangehaalde teksten al dan niet apprecieer is niet van belang. Betrokkene kan deze uitspraken doen omdat in dit land de norm is dat er vrijheid van meningsuiting bestaat.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat slurpclub Asri de door het stadsdeel Amsterdam-Oost uitgekeerde subsidie van bijna 20 000 euro zou moeten terugbetalen? Zo nee, waarom niet?

  Of Asri de subsidie dient terug te betalen is niet aan mij maar is ter beoordeling van het stadsdeel Amsterdam-Oost, die deze heeft verstrekt.

 • Vraag 4
  Heeft naast het stadsdeel Amsterdam-Oost ook de gemeente Amsterdam subsidie aan Asri uitgekeerd? Zo ja, deelt u de opvatting dat de gemeente de uitgekeerde subsidie zou moeten terugvorderen? Zo nee, waarom niet?

  Of naast het stadsdeel Amsterdam-Oost ook de gemeente Amsterdam subsidie aan Asri heeft uitgekeerd is mij niet bekend. Of er al dan niet zou moeten worden teruggevorderd is niet aan mij. Het is aan de gemeente zelf ter afweging aan wie zij gemeentelijke subsidies verstrekt.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het stadsdeel en eventueel ook de gemeente ertoe aan te sporen de uitgekeerde subsidie terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het al dan niet verstrekken van subsidie behoort tot de beleidsvrijheid van de gemeente. Daarnaast is het de taak van de gemeente (en als het om gemeentelijke subsidies gaat, niet de taak van het Rijk) om te beoordelen of de subsidie conform het doel is aangewend.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat subsidiespons Asri in de toekomst geen cent subsidie meer zou moeten ontvangen? Zo nee, waarom niet?

  Het is aan de gemeente Amsterdam en in het bijzonder aan het stadsdeel Amsterdam-Oost om te beoordelen of het subsidiebeleid doelmatig en rechtmatig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04905
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet (ingezonden 10 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2012
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door een linkse subsidieslurper gevoerde haatcampagne tegen het kabinet (ingezonden 10 maart 2011).