Kamervraag 2011Z03920

De berichten dat burgers voor kosten van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk moeten opdraaien

Ingediend 25 februari 2011
Beantwoord 23 maart 2011 (na 26 dagen)
Indiener Diederik Samsom (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen burgerlijk recht economie industrie recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03920.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1936.html
1. BN/De Stem 22 februari 2011.
2. Gemeenteraadsfractie PvdA-Breda, 23 februari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Beslag geld verzekering Chemie Pack»?1 en het persbericht2 over de verhoging van waterschapslasten vanwege de brand bij Chemie Pack?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat waterschap Brabantse Delta beslag heeft laten leggen op tegoeden van het bedrijf Chemie Pack?

  Er is beslag gelegd op de verzekeringsgelden van Chemie Pack.

 • Vraag 3
  Zijn de in het krantenbericht genoemde schadebedragen bij benadering correct? Zo nee, wat klopt er dan niet aan die bedragen?

  De genoemde bedragen komen overeen met de bedragen zoals opgenomen in mijn brief aan uw Kamer van 7 februari 2011 (kamerstukken II, 2010–2011, 26 956, nr. 92).

 • Vraag 4
  Weet u of het bedrijf Chemie Pack, al dan niet gedekt via een verzekering, in financiële zin in staat is om de schade die bij derden ten gevolge van de brand is ontstaan, te vergoeden?

  Voor een juiste en volledige beantwoording van deze vragen is op dit moment nog te weinig informatie voorhanden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een volledig en gedetailleerd overzicht met daarin aangegeven bij wie welke schade en kosten zijn ontstaan. Vervolgens moet – indien mogelijk parallel – onderzocht worden welke schade waar verhaald kan worden en of bestaande regelingen en verzekeringen voorzien in een gehele of gedeeltelijke dekking van de geleden schade en gemaakte kosten. Mede op basis van de uitkomsten van de thans lopende onderzoeken kan worden bepaald welke financiële middelen beschikbaar zijn bij het bedrijf Chemie-Pack en in hoeverre daar een beroep op gedaan kan worden. Aldus ontstaat inzicht in de financiële situatie die benodigd is om de gestelde en mogelijk nog te stellen vragen te beantwoorden. Het is nu niet wenselijk om vooruit te lopen op mogelijke scenario’s, Voor het algemene kabinetsstandpunt verwijs ik u naar mijn brief van 7 februari 2011 (kamerstukken II, 2010–2011, 26 956, nr. 92).

 • Vraag 5
  Wie moet er als Chemie Pack niet in staat blijkt te zijn de rekening van het opruimen van de gevolgen van de brand te betalen, deze kosten dan wel betalen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Hebben de overheidsorganisaties havenschap Moerdijk en waterschap Brabantse Delta het bedrijf Chemie Pack aansprakelijk gesteld voor de schade ten gevolge van de brand? Zo ja, hoe heeft Chemie Pack daar op gereageerd?

  Het waterschap Brabantse Delta heeft het bedrijf via publiekrechtelijke weg (beschikking van spoedeisende bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en het havenschap Moerdijk heeft het bedrijf privaatrechtelijk aansprakelijk gesteld. Chemie-Pack heeft bezwaar aangetekend tegen de bestuursdwangbeschikking en heeft nog niet gereageerd op de aansprakelijkstelling door het havenschap Moerdijk

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat als zou blijken dat de schade van de brand (mede) is ontstaan ten gevolge van het overtreden van regels door Chemie Pack dan wel voortvloeit uit fouten die zijn gemaakt bij het beoordelen van de brandgevaarlijkheid van het bedrijf dan wel een combinatie van beide, de daar daarvoor verantwoordelijke instanties ook de financiële schade zouden moeten dragen? Zo nee, waarom niet?

  In het algemeen kan worden gesteld dat de veroorzaakte financiële schade door de veroorzaker dient te worden gedragen, daarbij rekening houdend met wet- en regelgeving en met jurisprudentie.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat in ieder geval niet de burgers moeten opdraaien voor deze kosten, ook niet via een verhoging van waterschapslasten? Zo ja, hoe kunt u dit voorkomen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 9
  Wat is uw oordeel over de suggestie van de PvdA-fractie van de gemeenteraad te Breda om de restschade via een heffing bij alle chemische bedrijven te verhalen, indien blijkt dat de voor de veroorzaakte schade verantwoordelijke organisaties niet in staat zijn die schade geheel te vergoeden?

  Er is geen juridische grond om, naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, de mogelijke restschade via een heffing bij alle chemische bedrijven te verhalen. De risicoaansprakelijkheid strekt zich normaal gesproken niet verder uit dan de directe schade voor het milieu en voor de omgeving van het bedrijf als gevolg van de in het bedrijf aanwezige stoffen. De schade kan alleen worden verhaald op de veroorzaker daarvan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03920
Volledige titel: Vragen van de leden Kuiken, Marcouch en Samsom (allen PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken over de berichten dat burgers voor kosten van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk moeten opdraaien (ingezonden 25 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1936
Volledige titel: Vragen van de leden Kuiken, Marcouch en Samsom (allen PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken over de berichten dat burgers voor kosten van de brand bij Chemie Pack in Moerdijk moeten opdraaien (ingezonden 25 februari 2011).