Kamervraag 2011Z03806

De acceptatie van homo's in de sportwereld

Ingediend 23 februari 2011
Beantwoord 30 maart 2011 (na 35 dagen)
Indiener Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03806.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2026.html
1. «Accepteer homo’s in de voetbalsport», Algemeen Dagblad, 18-02-2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Accepteer homo’s in de voetbalsport»1 en de initiatieven www.sportersweb-gelijkspelen.nl en www.alliantie-gelijkspelen.nl?

  Dit kabinet stelt zich borg voor de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (lhbt-ers). Het is van belang dat lhbt-ers in alle levensdomeinen (werk, onderwijs, ouderenzorg, sport) kunnen zijn wie ze zijn. Het is echter nog niet vanzelfsprekend dat lhbt-ers in de sport veilig uit de kast kunnen komen, getuige ook het artikel in het Algemeen Dagblad. Daarom ondersteunt het kabinet sinds 2008 de Gay Straight Alliantie Gelijkspelen. Maatschappelijke organisaties waaronder NOC*NSF, de Nederlandse Sport Alliantie, Stichting Homosport Nederland, de John Blankenstein Foundation, Movisie en het COC zetten zich samen in om de sociale acceptatie van lhbt-ers in hun eigen achterban en in de sport in den brede te vergroten. De alliantie richt zich op alle sporten en dus ook op de voetbalsport.

 • Vraag 2
  Gaat u de budgetten voor de homo-hetero alliantiesport «Gelijkspelen» continueren en versterken? Zo ja, hoeveel middelen gaat u hiervoor reserveren? Zo nee, waarom niet?

  De ondersteuning van de huidige Alliantie Gelijkspelen loopt tot eind 2011. Het kabinet is bereid een vervolg op deze alliantie te ondersteunen. Daarom zijn wij op dit moment in gesprek met de partners uit de alliantie om te bezien of zij ná 2011 wederom een rol kunnen en willen spelen in een Gay Straight Alliantie in de sport. In dit gesprek komt ook aan de orde welke doelstellingen gehaald kunnen worden en op welke thema’s moet worden ingezet.

 • Vraag 3
  Bent u bereid beleid te ontwikkelen om homofobie in de sportwereld te bestrijden en de acceptatie van homoseksualiteit in de sport te ondersteunen? Zo ja, op welke termijn gaat u hiermee aan de slag? Zo nee, waarom niet?

  Zie de antwoorden op vraag 1 en vraag 2.

 • Mededeling - 10 maart 2011

  De vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over de acceptatie van homo’s in de sportwereld (2011Z03806) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de vragen mede gesteld zijn aan de minister van OCW en dat het interdepartementale overleg de nodige tijd kost om de vragen goed te kunnen beantwoorden. De beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03806
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de acceptatie van homo’s in de sportwereld (ingezonden 23 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2026
Volledige titel: Vragen van het lid Dijkstra (D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de acceptatie van homo’s in de sportwereld (ingezonden 23 februari 2011).