Kamervraag 2011Z03793

Inbeslagname servers door Stichting Brein

Ingediend 23 februari 2011
Beantwoord 29 maart 2011 (na 34 dagen)
Indieners Joost Taverne (VVD), Ard van der Steur (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03793.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2004.html
1. http://www.bright.nl/inbeslagname-servers-door-brein- illegaal?utm_source=feedburner&
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Inbeslagname servers door Brein illegaal»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat Stichting Brein servers in beslag heeft genomen zonder gerechtelijk bevel?

  Naar mij is gebleken, gaat het hier om servers van een derde die bij een provider waren ondergebracht. Stichting Brein heeft deze provider gesommeerd om de servers aan hen te overhandigen. De provider heeft aan deze sommatie voldaan. Volgens Stichting Brein is de sommatie gebaseerd op artikel 28 van de Auteurswet. Dit artikel geeft de bevoegdheid aan de auteursrechthebbende om roerende zaken, die in strijd met het aan hem toekomende auteursrecht zijn openbaar gemaakt of een niet geoorloofde verveelvoudiging vormen of die materialen of werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te eisen. In de situatie die door het aangehaalde bericht is beschreven, was daarom geen sprake van een beslaglegging.
  Nadat de eigenaar van de servers met de afgifte van de servers bekend is geworden, heeft deze verzocht om beslaglegging met gerechtelijke bewaring. Dit verzoek is door de rechter op 18 februari 2011 toegewezen. Vervolgens heeft Stichting Brein beslag laten leggen op de servers die in gerechtelijke bewaring waren gesteld. Voor deze beslaglegging is door de rechter op 9 maart 2011 verlof gegeven. Het is tussen partijen in geschil of op basis van artikel 28 van de Auteurswet de afgifte van servers gevraagd kan worden van een derde die niet de eigenaar is. Ook is tussen partijen in geschil of Stichting Brein zich toegang heeft verschaft tot de servers. Het is in eerste instantie aan partijen om hier uit te komen. Zij kunnen hun geschil eventueel aan de rechter voorleggen die op basis van alle feiten en omstandigheden uitspraak zal doen.

 • Vraag 3
  Klopt het dat Stichting Brein zich vervolgens toegang heeft verschaft tot de servers, en dus ook de privé- en zakelijke administratie van de servereigenaar en alle content die voor derden op de servers stond?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat Stichting Brein afgifte van de servers op basis van de auteurswet heeft gevorderd? Is Stichting Brein hiertoe bevoegd? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen zal u in deze nemen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u van mening dat met de Stichting Brein met deze handelswijze zich schuldig maakt aan een vorm van eigenrichting en bovendien de privacy van anderen schendt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?

  Op dit moment zijn de partijen nog met elkaar in gesprek. Komen zij hier onderling niet uit, dan kunnen zij hun geschil aan de rechter voorleggen die op basis van alle feiten en omstandigheden uitspraak zal doen. Auteursrechthebbenden hebben het recht om de handhaving van de aan hen toekomende rechten af te dwingen zolang zij binnen het kader van het recht opereren. Dit betekent ook dat handhaving zelf onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn en kan leiden tot een plicht om de daardoor geleden schade te vergoeden. In bepaalde omstandigheden kan er bovendien sprake zijn van een strafbaar feit. Ik ben van mening dat hiermee voldoende middelen beschikbaar zijn om tegen mogelijke onrechtmatigheden op te treden.

 • Mededeling - 11 maart 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijk gestelde vragen van de leden Hennis-Plasschaert, Taverne, Van der Steur en Gesthuizen van uw Kamer, over de inbeslagname van servers door Stichting BREIN ingezonden op 23 en 24 februari 2011, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03793
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert, Taverne en Van der Steur (allen VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over inbeslagname servers door Stichting Brein (ingezonden 23 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2004
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert, Taverne en Van der Steur (allen VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over inbeslagname servers door Stichting Brein (ingezonden 23 februari 2011).