Kamervraag 2011Z02686

Het ontbreken van vrije schoolkeuze voor ouders in stadsdeel Amsterdam-West

Ingediend 10 februari 2011
Beantwoord 9 maart 2011 (na 27 dagen)
Indiener
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02686.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1734.html
1. De Telegraaf, «Gedoemd tot een zwarte school», 7 februari 2011.
2. Aangevraagd door het Lid Beertema bij Regeling van Werkzaamheden d.d. 29 juni 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Gedoemd tot zwarte school»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de kern van ons onderwijssysteem de vrije schoolkeuze van ouders is en dat het schoolbeleid in stadsdeel Amsterdam-West, waarbij leerlingen op basis van postcode over scholen worden verdeeld, met deze vrijheid in strijd is? Zo nee, waarom niet?

  Ik sta als minister pal voor de vrijheid van onderwijs en de vrije schoolkeuze van ouders. De door u aangehaalde casus is een initiatief van de schoolbesturen in het stadsdeel geweest, die op basis van vrijwilligheid samenwerken. Bijzondere scholen hebben de bevoegdheid tot het vaststellen van een toelatingsbeleid op denominatieve of andere gronden.
  Navraag bij de gemeente Amsterdam heeft uitgewezen dat ouders een verzoek tot heroverweging kunnen indienen als de ouder van mening is dat de regels die gelden voor het plaatsen niet juist zijn toegepast en/of plaatsing op de toegewezen school buitengewoon onbillijk uitwerkt.
  Tenslotte kunnen ouders zich eventueel tot de rechter wenden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat wetenschappelijk steeds vaker vastgesteld wordt, dat een zwarte school niet slechter presteert dan zogeheten «gemengde» scholen? Zo nee, waarom niet?

  Het klopt dat er in de wetenschap geen eenduidigheid is over de positieve effecten van het mengen van scholen op de schoolprestaties.

 • Vraag 4
  Over welke middelen beschikt u om het beleid van het stadsdeel Amsterdam-West een halt toe te roepen? Bent u bereid deze middelen in te zetten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  Ik heb geen bevoegdheid om in te grijpen in het toelatingsbeleid van schoolbesturen. Het gaat hier om een lokaal initiatief. Als minister van OCW wil ik ervoor zorgen dat scholen goed presteren. Daar sta ik voor. Door voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, verlengde onderwijstijd etc. wil ik de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Ik vind het, mits dit gebeurt binnen de kaders die de wet stelt, te waarderen dat er daarnaast lokale initiatieven zijn, die van onderop (met betrokkenheid van ouders, schoolbesturen en gemeenten) proberen om leerlingen van verschillende komaf samen naar school te laten gaan.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen voor het te plannen plenair debat over de kabinetsreactie op basis van de inaugurele reden van Prof. dr. Dronkers inzake de effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties te beantwoorden?2

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02686
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het ontbreken van vrije schoolkeuze voor ouders in stadsdeel Amsterdam-West (ingezonden 10 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1734
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het ontbreken van vrije schoolkeuze voor ouders in stadsdeel Amsterdam-West (ingezonden 10 februari 2011).