Kamervraag 2011Z02672

De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam

Ingediend 10 februari 2011
Beantwoord 23 maart 2011 (na 41 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02672.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1912.html
1. Elsevier, Ouders leerlingen Islamitisch College willen thuis lesgeven, 4 februari 2011.
2. Parool, Moslimjeugd wil overgaan op thuisonderwijs, 4 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Ouders leerlingen Islamitisch College willen thuis lesgeven»?1en2

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er islamitisch thuisonderwijs wordt gegeven? Zo nee, waarom niet?

  Thuisonderwijs is geen manier om de leerplicht te vervullen, maar als ouders zijn vrijgesteld van de leerplicht kan thuisonderwijs worden gevolgd.
  De leerplichtwet kent gronden voor vrijstelling van de leerplicht zoals het hebben van overwegende godsdienstige of levensbeschouwelijke bedenkingen tegen de richting van alle scholen op redelijke afstand waar de jongere geplaatst zou kunnen worden.
  Als voldaan wordt aan de aanhef van artikel 5, en onder b «richtingsbedenkingen», de vormvoorschriften in artikel 6 en de verklaring bedoeld in artikel 8, is er van rechtswege sprake van vrijstelling en kunnen ouders zich daarop beroepen.
  Het is eventueel aan de rechter om te beoordelen of er sprake is van overwegende bedenkingen tegen de richting.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het «niet welkom zijn» op andere scholen in verhullende kleding, geen legitieme reden is leerlingen thuisonderwijs te geven? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat islamitisch thuisonderwijs niet past in Nederland omdat het onze westerse kernwaarden afwijst en het zich als thuisonderwijs onttrekt aan het zicht van de inspectie? Zo nee, waarom niet?

  Zie onder 2 en 3.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen bent u voornemens te treffen teneinde het islamitisch thuisonderwijs niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland te voorkomen?

  Ik acht het van groot belang voor de toekomst van zowel de ouders en het kind zelf, maar ook voor de samenleving als geheel, dat leerlingen ingeschreven staan op een school en deze ook geregeld bezoeken. Actieve participatie, ook via het volgen van onderwijs, ontmoeting en contact met andere kinderen en volwassenen, het aanleren van sociale vaardigheden en burgerschap kunnen, naast natuurlijk goed onderwijs, echt tot hun recht komen in een schoolse situatie. Vrijstelling van de leerplicht doet het kind tekort en acht ik in principe niet wenselijk, behalve in situaties van overmacht met name zoals bedoeld in artikel 5, onder a.
  Ik ga mij dan ook beraden op de opportuniteit van deze vrijstellingsgrond en zal u dit najaar over de uitkomst informeren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02672
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam (ingezonden 10 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1912
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam (ingezonden 10 februari 2011).