Kamervraag 2011Z02456

Politieagenten die een sollicitatiecursus zouden geven aan jongeren in Amsterdam Nieuw West

Ingediend 8 februari 2011
Beantwoord 25 februari 2011 (na 17 dagen)
Indiener Ahmed Marcouch (PvdA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02456.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1557.html
1. At5.nl, «Agenten gaan jongeren leren solliciteren», 7 februari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Agenten gaan jongeren leren solliciteren»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Is het waar dat de politie in het stadsdeel Amsterdam Nieuw West in april een sollicitatiecursus voor jongeren gaat geven? Zo nee, wat is er dan niet waar in dit bericht? Zo ja, op grond van welke bevoegdheid of functie-inhoud mogen en kunnen politiemensen een dergelijke cursus geven en wie heeft toestemming voor deze cursus gegeven?

  Naar ik van het korps heb begrepen wordt er eenmalig en kleinschalig één avond aan de jeugd in de wijk Amsterdam-West een sollicitatietraining gegeven. De korpsbeheerder en korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland bepalen de inzet van politiemedewerkers bij een dergelijke voorlichting. De cursus is niet bedoeld om jongeren te stimuleren bij de politie zelf te solliciteren. Doel van deze cursus is om jeugdige mensen te stimuleren werk te zoeken.

 • Vraag 3
  Als er een sollicitatiecursus wordt gegeven door de politie, is die cursus dan mogelijk bedoeld om jongeren te stimuleren bij de politie zelf te solliciteren? Zo ja, in hoeverre moet dit bijdragen aan het wél aantrekken van de in het regeerakkoord in het vooruitzicht gestelde 3 000 extra agenten? Zo nee, wat is dan de achtergrond van deze cursus?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de politie zijn handen al meer dan vol zou moeten hebben met kerntaken zoals het handhaven van de openbare orde, het opsporen van strafbare feiten, het verlenen van hulp bij nood en het signaleren van en adviseren bij (on)veiligheidssituaties? Zo ja, deelt u de mening dat het geven van een sollicitatiecursus daar niet bij hoort en hoe kan het dat politie in Amsterdam Nieuw West blijkbaar tijd over heeft? Zo nee, waarom niet?

  De korpsbeheerder en korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland zijn van mening dat de eenmalige inzet van politiemedewerkers bij een dergelijke voorlichting bijdraagt aan het in contact komen en blijven met de jeugd in de (probleem)wijken in de regio. In het algemeen ben ik van oordeel dat het geven van een sollicitatietraining niet tot de taken van de politie behoort.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02456
Volledige titel: Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over politieagenten die een sollicitatiecursus zouden geven aan jongeren in Amsterdam Nieuw West (ingezonden 8 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1557
Volledige titel: Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over politieagenten die een sollicitatiecursus zouden geven aan jongeren in Amsterdam Nieuw West (ingezonden 8 februari 2011).