Kamervraag 2011Z00972

Gouden handdrukken bij InHolland

Ingediend 20 januari 2011
Beantwoord 10 juni 2011 (na 141 dagen)
Indiener Boris van der Ham (D66)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00972.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2840.html
1. De Telegraaf, «Gouden handdruk InHolland», 18 januari 2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Top van InHolland weg met zak geld»? Kloppen de genoemde feiten?1

  Het klopt dat Inholland mij op de hoogte heeft gesteld van de regelingen die zijn getroffen met de in het Telegraafartikel genoemde personen. Ik heb de zogenaamde vaststellingsovereenkomsten op 19 januari 2011 ontvangen. Uit deze vaststellingsovereenkomst, waarmee de arbeidsovereenkomst met beide personen op 1 maart 2011 zijn ontbonden, blijkt dat deze personen tot 1 januari en 6 januari 2011 gebruik mochten maken van een leaseauto. Ik merk op dat de arbeidsovereenkomst op dat moment nog gewoon van kracht was. Ook de bedragen die als eenmalige schadeloosstelling in het artikel worden genoemd in verband met het beëindigen van het dienstverband van de betrokkenen zijn juist. Beide bedragen blijven binnen de grenzen die ik hanteer om de doelmatigheid van dergelijke vergoedingen in relatie tot de rijksbijdrage te toetsen. Tot aan het in werking treden van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WNT) vergelijk ik vergoedingen als hier aan de orde met de uitkomst van de zogenaamde kantonrechtersformule.

 • Vraag 2
  Was u op de hoogte van de jongste gouden handdrukken bij InHolland? Zo ja, wanneer?

  Naar aanleiding van een publicatie over de ontslagregeling in de arbeidsovereenkomsten op de website van Inholland heb ik op 3 november 2010 de Raad van Toezicht (RvT) verzocht mij de arbeidsovereenkomsten van de betrokkenen en een gespecificeerde opgave van hun brutosalaris over 2009 te verstrekken.
  In januari 2011 werd duidelijk dat de arbeidsovereenkomst met beiden zou worden beëindigd. Daarop heb ik de RvT verzocht mij de vaststellingsovereenkomsten en een opgave van de bezoldiging 2010 te verstrekken. Zoals ook in het antwoord op de vorige vraag gemeld heb ik deze informatie op 19 januari 2011 ontvangen. Eerder was ik niet op de hoogte van de inhoud van die overeenkomsten.

 • Vraag 3
  Wat heeft u ondernomen om te voorkomen dat op deze wijze gehandeld zou worden?

  De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB en houdt toezicht op het doen en laten van het CvB. Ik heb in het voortraject geen formele rol. Achteraf bezie ik op basis van mijn huidige bevoegdheden in individuele gevallen of er sprake is van buitensporige beloningen c.q. bovenmatige ontslagvergoedingen en ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen.
  In voorkomende gevallen ga ik dan tot terugvordering over. Zoals in het antwoord op de eerste vraag is uiteengezet, blijven de vergoedingen waarvan hier sprake is binnen de getrokken grenzen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid InHolland om te bezien of het geld teruggevorderd kan worden? Zo nee, waarom niet?

  Aangezien er in deze gevallen geen sprake is van bovenmatige ontslagvergoedingen, zie ik geen aanleiding om tot terugvordering over te gaan.

 • Mededeling - 17 februari 2011

  Op 20 januari 2011 heeft het lid Van der Ham (D66) aan mij schriftelijke vragen gesteld over gouden handdrukken bij Hogeschool InHolland. In reactie hierop deel ik u het volgende mee. Om de vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk eerst te onderzoeken of de feiten vermeld in het artikel «Top van InHolland weg met zak geld» ook daadwerkelijk kloppen. Daarvoor is echter meer tijd nodig dan de gebruikelijke termijn voor de beantwoording van Kamervragen biedt. Om die reden verzoek ik u hierbij uitstel voor beantwoording te verlenen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00972
Volledige titel: Vragen van het lid van der Ham (D66) aan de staatsecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over gouden handdrukken bij InHolland (ingezonden 20 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2840
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de staatsecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over gouden handdrukken bij InHolland (ingezonden 20 januari 2011).