Kamervraag 2011Z00961

De geplande helihaven Coolen nabij het Natura 2000 gebied Het Leudal

Ingediend 20 januari 2011
Beantwoord 3 maart 2011 (na 42 dagen)
Indieners Lutz Jacobi (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00961.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1621.html
1. L1 Radio-TV, 17 december 2010.
  • Vraag 1
    Bent u op de hoogte van het feit dat in de onlangs in Limburg aangenomen luchthavenverordening voorzien wordt in een helihaven (Coolen) in de directe nabijheid van het Natura 2000 gebied Het Leudal?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Deelt u de mening dat natuur en recreatiewaarden, als ook de leefbaarheid van de omliggende dorpen, hiermee onder druk komen te staan?

    De betreffende luchthavenverordening is een verantwoordelijk van de provincie Limburg. Provinciale Staten hebben de verordening vastgesteld op 17 december 2010.

  • Vraag 3
    Is er een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd in het kader van de genoemde luchthavenverordening? Zo nee, gaat u dat alsnog doen? Kunt u aangeven welke procedure daarvoor doorlopen dient te worden en hoe belanghebbenden en omwonenden daarbij betrokken zullen worden?

    Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zijn bevoegd gezag voor de beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet. Zij hebben bij de besluitvorming over de luchthavenverordening ook de effecten op de beschermde gebieden in het kader van deze wet meegewogen. Specifiek ten behoeve van de eventuele natuureffecten van de helihaven Coolen is een afzonderlijk onderzoek uitgevoerd. Hieruit is de conclusie getrokken dat Natuurbeschermingswetgeving (dus zowel Natuurbeschermingswet als Flora en faunawet) geen beletsel vormt voor de onderhavige activiteit. Aangezien significante effecten worden uitgesloten, is geen passende beoordeling aan de orde. Voor de onderhavige activiteit is derhalve geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet en geen ontheffing in het kader van de Flora en faunawet vereist.

  • Vraag 4
    Deelt u de mening dat er geen sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, die de helihaven Coolen legitimeren, daar het slechts een kleine markt betreft, Gedeputeerde Staten (GS) hebben gesteld dat deze locatie uit oogpunt van de bedrijfsvoering van de aanvrager niet noodzakelijk is, en er al een aantal andere helihavens in de regio aanwezig is?

    Zie antwoord vraag 3.

  • Vraag 5
    Is het waar dat geen sprake is van bestaande rechten, die tot deze voorziening in de luchthavenverordening nopen, omdat er tot nu toe geen vergunning of ontheffing was voor een helihaven?

    Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00961
Volledige titel: Vragen van de leden Smeets en Jacobi (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de geplande helihaven Coolen nabij het Natura 2000 gebied Het Leudal (ingezonden 20 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1621
Volledige titel: Vragen van de leden Smeets en Jacobi (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de geplande helihaven Coolen nabij het Natura 2000 gebied Het Leudal (ingezonden 20 januari 2011).