Kamervraag 2010Z19390

Informatie over Nederlandse charitatieve instellingen

Ingediend 14 december 2010
Beantwoord 25 maart 2011 (na 101 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Brigitte van der Burg (VVD), Maarten Haverkamp (CDA), Helma Neppérus (VVD)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19390.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1974.html
1. Op www.belastingdienst.nl wordt aangeven op basis van welke voorwaarden aan een organisatie de ANBI status kan worden verleend (ANBI: algemeen nut beogende instelling).
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de internetpagina’s: http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/ over in Nederland geregistreerde ANBI’s, die als goed doel belastingfaciliteiten genieten en met http://www.charity-commission.gov.uk?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom hier slechts de vestigingsplaats van de instelling genoemd wordt en niet een internetpagina, postadres en/of contactpersoon?

  Bij de wijziging van de ANBI-regeling in 2008 is in nauw overleg met de koepelorganisaties van de goede doelensector ervoor gekozen om alleen de naam en de vestigingsplaats van ANBI’s te vermelden op de website van de Belastingdienst. Ik ben bereid om in overleg met de koepelorganisaties opnieuw te bezien of uitbreiding met andere gegevens mogelijk is.

 • Vraag 3
  Kunt u een vergelijking maken van de informatie die Engelse charitatieve instellingen openbaar moeten maken en die Nederlandse charitatieve instellingen openbaar moeten maken voor het publiek?

  Voor de Nederlandse charitatieve instellingen geldt dat zij, naast de eisen die in de ANBI-regeling worden gesteld met betrekking tot de status van algemeen nut beogende instelling, dezelfde verplichtingen ten aan zien van openbaarmaking hebben als andere stichtingen en verenigingen. In het Verenigd Koninkrijk geldt dat «civil society»-organisaties open en transparant moeten zijn in het rapporteren over hun activiteiten en waar mogelijk moeten laten zien wat de meerwaarde is van hun programma's en diensten op sociaal en economisch gebied en op de leefomgeving.

 • Vraag 4
  Vindt u dat het Engelse voorbeeld navolging verdient, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe Geefwet? Bent u bereid dit toe te zeggen? Zo nee, waarom niet?

  In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wordt thans intensief gesproken over de Geefwet en de mogelijke invulling daarvan. Het Engelse systeem biedt daarbij interessant vergelijkingsmateriaal. De manier waarop goede doelen transparanter kunnen opereren maakt tevens nadrukkelijk deel uit van de verkenning. Ik ben dan ook bereid om met mijn collega’s van V&J en OCW het aspect van openbaarheid van de beoordeling van ANBI’s hierbij te betrekken.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de rapportage op basis waarvan de Belastingdienst tot het oordeel komt of organisaties voldoen aan de vereisten van de ANBI status inzichtelijk moeten worden voor een ieder, het liefst via internet?1 Wilt u dit voorstel uitwerken in de startnotitie in het onderdeel Geefwet? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 16 februari 2011

  Hierbij verzoek ik u mij uitstel te verlenen tot 15 maart 2011 voor de beantwoording van de Kamervragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA) en Neppérus en Van der Burg (beiden VVD) over informatie over Nederlandse charitatieve instellingen. De reden van het uitstelverzoek is gelegen in de tijd benodigd voor interdepartementale afstemming.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19390
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA), Neppérus en Van der Burg (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over informatie over Nederlandse charitatieve instellingen (ingezonden 14 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1974
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA) Neppérus en Van der Burg (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over informatie over Nederlandse charitatieve instellingen (ingezonden 14 december 2010).