Kamervraag 2010Z19279

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 19 januari 2011 (na 37 dagen)
Indieners André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer , Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19279.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1117.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 11.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking wil terug brengen van 0,8% BNP-ODA naar 0,7% BNP-ODA?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke delen wil van de missies wil het kabinet financieren vanuit de begrotingsmiddelen voor Ontwikkelingssamenwerking?

  Het kabinet zal de delen van de missies die binnen de OESO/DAC definitie vallen financieren uit de begrotingsmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het kabinet investeringen in extra lokale opvang, zoals weeshuizen, voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen zal betalen uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking?

  Het kabinet zal de investeringen in extra lokale opvang die binnen de OESO/DAC definitie vallen, financieren uit de begrotingsmiddelen voor ontwikkelingssamenwerking.

 • Vraag 4
  Klopt het dat het kabinet de Wereldomroep zal betalen uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking?

  Zoals is toegezegd in een brief van OCW aan de Tweede Kamer van 3 december 2010 (referentie 252943), zal in juni 2011 een brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden met daarin een inhoudelijke uitwerking van het regeerakkoord voor de onderdelen landelijke publieke omroep, Wereldomroep, regionale publieke omroep en omroeporkesten. Voorts wijs ik u op de brief van de Minister van OCW namens de minister van Buitenlandse Zaken van 16 december 2010 (referentie 260728). Hierin wordt tevens vermeld dat het Kabinet de Tweede Kamer voor de zomer van 2011 zal informeren over de wijze waarop de Wereldomroep en zijn takenpakket zal worden vormgegeven.

 • Vraag 5
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Ontwikkelingssamenwerking als geheel heeft armoedebestrijding door vergroting van de zelfredzaamheid tot doel. Tijdens de uitwerking van de herziening van het beleid langs de lijnen zoals uiteengezet in de basisbrief dd 26 november 2010, zullen de doelen nader gepreciseerd worden en daar waar mogelijk worden vergezeld van effect- en prestatie-indicatoren, nulmetingen en tussentijdse doelen. U zult deze terug vinden in de begroting van 2012. In de begroting van 2012 zal ook worden aangegeven welke ambities uit het verleden komen te vervallen.

 • Vraag 6
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 9
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  In de begroting van 2012 zal worden aangegeven wat het kabinet met welke instrumenten zal doen om de herziene doelen te bereiken.

 • Vraag 10
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 9.

 • Vraag 11
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 9.

 • Vraag 12
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal middels het reguliere jaarverslag verantwoording afleggen.

 • Mededeling - 10 januari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Pechtold, Cohen, Roemer, Halsema, Rouvoet en Thieme over Kabinetsdoelen die werden ingezonden op 13 december 2010, wil ik u meedelen dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat de afstemming over de antwoorden nog enige tijd in beslag zal nemen. Zodra de benodigde informatie beschikbaar is wordt de beantwoording u onverwijld aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19279
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1117
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen over ontwikkelingssamenwerking (ingezonden 13 december 2010).