Kamervraag 2010Z18736

Zakelijke belangen

Ingediend 7 december 2010
Indiener Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18736.html
 • Vraag 1
  Bezit u financiële belangen in vennootschappen of ondernemingen? Zo ja, wat zijn de (statutaire) namen daarvan?
 • Vraag 2
  Heeft u het beheer van financiële belangen op afstand geplaatst? Zo ja, hoe? Indien u daarbij gebruik maakt van een of meer rechtspersonen, wat zijn de statutaire namen daarvan? In hoeverre zijn natuurlijke personen die hierin een rol spelen, aan te merken als onafhankelijke derde?
 • Vraag 3
  Heeft u banden met personen of organisaties die een bijzonder belang hebben bij aangelegenheden die deel uit maken van uw portefeuille?
 • Vraag 4
  Welke gedragslijn hanteert u om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, voor het geval onder uw verantwoordelijkheid (rechts)handelingen kunnen of moeten worden verricht welke direct of indirect een voordeel opleveren voor een financieel belang van u of voor personen en organisaties als bedoeld in vraag 3?
 • Vraag 5
  Bezit u onroerende zaken in het buitenland? Zo ja, in welk land?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18736
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over zakelijke belangen (ingezonden 7 december 2010).