Kamervraag 2010Z18445

De regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs

Ingediend 3 december 2010
Beantwoord 10 december 2010 (na 7 dagen)
Indiener
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18445.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-766.html
1. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2009, nr. PO/B&S/144859, houdende regels inzake het verlenen van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpassing van bestaande huisvesting van een school in het primair onderwijs ter verbetering van het binnenmilieu en het treffen van energiebeperkende maatregelen (Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009).
 • Vraag 1
  Bent u er mee bekend dat ondanks het verstrijken van de inschrijfdatum (31 december 2009) voor deelname aan de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 er nog gemeenten in Nederland zijn die gebruik willen maken van de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs?1

  Het totaal beschikbare budget is op voorhand verdeeld over de gemeenten. Op basis van het inwoneraantal ontstond voor elke gemeenten een trekkingsrecht. Als er werd voldaan aan de criteria in de regeling (waaronder een geëiste cofinanciering) had de gemeente recht op de subsidie. Gemeenten mochten een aanvraag indienen tot 125% van het trekkingsrecht.
  Op voorhand wisten de gemeenten waar ze aan toe waren. Van de 431 gemeenten hebben er 394 een aanvraag ingediend. Een aantal gemeenten heeft afgezien van aanvragen van het subsidiebedrag. De daardoor vrijvallende middelen zijn verdeeld onder de gemeenten die wel een aanvraag hebben gedaan. Alle aanvragen van gemeenten tot en met 125% zijn gehonoreerd.

 • Vraag 2
  Is het voor de regeling verbetering binnenklimaat 2009 beschikbaar gestelde bedrag volledig besteed aan projecten ter verbetering van het binnenklimaat van scholen? Zo ja, kunt u de Kamer een overzicht verschaffen? Zo nee, waarom niet?

  Gemeenten konden, in nauw overleg met de schoolbesturen, alleen aanvragen indienen voor een aantal vooraf vastgestelde voorzieningen. Al de voorzieningen staan in het kader staan van verbetering van het binnenklimaat en/of het treffen van energiebeperkende maatregelen.
  Voorzieningen kunnen tot 4 september 2011 worden uitgevoerd. Daarna is duidelijk of alle geplande werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd en kan de regeling worden geëvalueerd. Dan wordt een gekwantificeerd overzicht opgesteld, en is duidelijk hoeveel m2 dubbel glas bijvoorbeeld is geplaatst, of in hoeveel gebouwen een klimaatsysteem is aangebracht.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat het beschikbaar gestelde bedrag optimaal besteed is? Zo nee, bent u bereid de inschrijving voor de regeling opnieuw open te stellen voor initiatieven die uitgevoerd kunnen worden voor de gestelde uitvoeringsdatum (4 september 2011) zonder dat hier extra kosten mee gemoeid gaan?

  Ja, mede gelet op het feit dat door de gestelde voorwaarde dat er een verplichte cofinanciering werd gevraagd, het totaal beschikbare bedrag voor de verbetering van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is opgehoogd van € 100 mln naar ruim ca € 150 mln.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18445
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 (ingezonden 3 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-766
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 (ingezonden 3 december 2010).