Kamervraag 2010Z17078

De schietincidenten en het aanzwellend geweld in Amsterdam Zuidoost

Ingediend 18 november 2010
Beantwoord 20 januari 2011 (na 63 dagen)
Indiener Coşkun Çörüz (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17078.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1129.html
1. Parool 15, Zuidoost «jungle van misdaad»; Lokale CDA na dodelijke slachtoffer bij schietpartij: «Het is hier veel ernstiger dan in Gouda', november 2010.
2. Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, nr. 915.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichten over de schietincidenten en het aanzwellend geweld in Amsterdam Zuidoost?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is de oorzaak van het geweld?

  Voor zover er informatie is over de achtergronden van de schietincidenten is dit voornamelijk afkomstig uit strafrechterlijk onderzoek. Daaruit ontstaat het beeld dat de directe aanleidingen sterk verschillen. Belangrijke oorzaak is, naast handel in verdovende middelen, het onvermogen ruzie of conflicten op een andere manier dan middels geweld op te lossen. Het is verder bekend dat dader en slachtoffer elkaar in vele gevallen kennen. De politie heeft zicht op de populatie, maar omdat sprake is van grillige patronen in aanleiding is het feitelijk voorkomen van schietpartijen met preventieve maatregelen slechts beperkt mogelijk.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat in 2009 de politie naar aanleiding van 22 schietincidenten, waarbij drie doden vielen, intensiever is gaan patrouilleren en Holendrecht tot veiligheidsrisicogebied werd uitgeroepen? Is dit verscherpt optreden nog steeds van kracht of is dit in de afgelopen tijd weer opgeheven?

  Het veiligheidsrisicogebied is naar aanleiding van de incidenten in Amsterdam Zuidoost uitgebreid. Die uitbreiding is nog steeds van kracht. Daarnaast is het preventief fouilleren geïntensiveerd, wordt er intensiever gehandhaafd op het Holendrechtplein (ondermeer samenscholing) en is er meer toezicht, ook particulier, ingezet.

 • Vraag 4
  In antwoord op Kamervragen uit 2009 over de Amsterdamse wijk de Bijlmer2 werd aangekondigd dat er een brede persoonsgerichte aanpak zou worden gestart? Vindt dit plaats en wat heeft die opgeleverd?

  Voor de maatregelen die genomen zijn en de – voorlopige resultaten – daarvan verwijs ik naar mijn antwoord op de vragen 2 en 9 van de leden Marcouch en Recourt (vraagnummer 2010Z17077, ingezonden 18 november 2010).

 • Vraag 5
  Wat wordt gedaan om het vuurwapenbezit terug te dringen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Maakt de korpsbeheerder gebruikt van zijn bevoegdheid om de noodtoestand uit te roepen? Zo nee, waarom niet?

  Het inroepen van de noodtoestand op basis van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden is geen bevoegdheid van de korpsbeheerder van het regionale politiekorps. De bevoegdheden van de burgemeester, zoals omschreven in artikel 172 van de Gemeentewet, zijn primair van toepassing bij een concrete of voorziene verstoring van de openbare orde. Deze bestuursdwang is hier niet noodzakelijk gezien hetgeen al extra wordt ingezet en is ook geen effectief middel bij het bestrijden van gefragmenteerd voorkomende schietincidenten.

 • Vraag 7
  Kent u de toezegging dat er in het korps Amsterdam-Amstelland eind 2010 65 wijkagenten bij zouden komen en dat extra politie in stadsdeel Zuidoost zou worden ingezet? Is deze doelstelling bereikt?

  De korpsbeheerder van de regio Amsterdam-Amstelland bericht mij dat de wijkgebonden politiezorg reeds krachtig is ontwikkeld. Conform de afspraak dienen de 65 functies met voorrang te worden vervuld in de tien wijkteams die vallen binnen de door het vorige kabinet aangewezen WWI-wijken. Eén van deze tien wijkteams is gelegen in Amsterdam Zuidoost. De realisatie van deze afspraak per eind 2011 ligt op schema.

 • Vraag 8
  Klopt het dat het nu niet zou gaan om schietincidenten in het wilde weg, maar om incidenten tussen groepen criminelen die elkaar naar het leven staan? Heeft de politie deze groepen in beeld? Kent zij de deelnemers? Wat valt er over deze groepen te zeggen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 10 december 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Çörüz (CDA) over schietincidenten en het aanzwellend geweld in Amsterdam Zuidoost, die werden ingezonden op 18 november 2010, met als kenmerk 2010Z17078, deel ik u mee dat het niet mogelijk is om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17078
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de schietincidenten en het aanzwellend geweld in Amsterdam Zuidoost (ingezonden 18 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1129
Volledige titel: Vragen van het lid Çörüz (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de schietincidenten en het aanzwellend geweld in Amsterdam Zuidoost (ingezonden 18 november 2010).