Kamervraag 2010Z16032

Fouten in processen-verbaal

Ingediend 5 november 2010
Beantwoord 19 januari 2011 (na 75 dagen)
Indiener Ard van der Steur (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z16032.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1112.html
1. De Pers, «Proces-verbaal is vaak een rommeltje», 4 november 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Proces-verbaal is vaak een rommeltje»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent u het probleem dat zaken stuk lopen wegens een onjuist opgemaakt ambtsedig proces-verbaal? Zo nee, waarop baseert u dit? Zo ja, hoe groot is dit probleem of hoe vaak komt dit voor? Welke maatregelen bent u voornemens te nemen om dit te voorkomen?

  De politie herkent dat er in sommige gevallen sprake is van processen-verbaal waarin onderzoeksresultaten onjuist zijn weergegeven. De politie is hier zeer alert op en acht een juist opgemaakt proces-verbaal een belangrijke voorwaarde voor een geloofwaardige en betrouwbare politie. Om ten aanzien van verhoren achteraf te kunnen controleren of de weergave in processen-verbaal overeenstemt met de werkelijkheid, worden van verhoren steeds vaker video- of audio-opnamen gemaakt. Beleid op dit vlak is opgenomen in de Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten die op 1 september 2010 in werking is getreden.
  Het precieze aantal gevallen waarin sprake is van dergelijke onjuist opgemaakte processen-verbaal, en het aantal zaken dat daar eventueel door stuk loopt, is niet bekend.
  Wanneer er sprake is van een onjuist opgemaakt proces-verbaal worden in de korpsen passende maatregelen genomen en wordt extra aandacht gevraagd voor een goede kwaliteit van het proces-verbaal. Indien nodig wordt contact gelegd met het politieonderwijs.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat bovengenoemd probleem mede veroorzaakt kan worden door de ICT-problemen bij de politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?

  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft uit onderzoek naar de ICT-systemen van politie geen informatie verkregen waaruit blijkt dat ICT-problemen gevolgen hebben voor de juistheid van processen-verbaal. Een onjuist opgemaakt proces-verbaal heeft te maken met het handelen van politieambtenaren. Het geschetste probleem is niet terug te voeren naar fouten in of aan het bedrijfsprocessensysteem zelf.

 • Vraag 4
  Bent u verder van mening dat bovengenoemd probleem mede veroorzaakt kan worden door het huidige bedrijfsprocessensysteem? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 6 december 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Hennis-Plasschaert en van der Steur over fouten in processen-verbaal, die werden ingezonden op 5 november 2010 met kenmerk 2010Z16032, deel ik u mee dat het niet mogelijk is de vragen binnen de drie weken termijn te beantwoorden. De reden hiervan is dat nog niet alle opgevraagde informatie is ontvangen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie ontvangen is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z16032
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Van der Steur (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over fouten in processen-verbaal (ingezonden 5 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1112
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Van der Steur (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over fouten in processen-verbaal (ingezonden 5 november 2010).