Kamervraag 2010Z15880

Het mogelijk stop zetten van medefinanciering door de overheid aan topinstituten

Ingediend 4 november 2010
Beantwoord 23 november 2010 (na 19 dagen)
Indiener Pauline Smeets (PvdA)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15880.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-584.html
1. het Financieele Dagblad, «Weer tegenslag farmasector»,1 november 2010.
2. Kamerstuk 29 544, nr. 255.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Weer tegenslag farmasector»?1
 • Vraag 2
  Klopt de constatering in het artikel dat vier technologische topinstituten voor farmacie en biotechnologie in de toekomst niet langer op financiering vanuit het Rijk kunnen rekenen? Zo ja, kunt u deze bezuiniging motiveren?

  Ja, voor wat betreft financiering uit het FES. Zie ook mijn antwoord op vraag 2 van lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (2010Z15866). Verder wil ik in dit verband verwijzen naar de nota Bedrijfslevenbeleid.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat een eventueel voornemen te bezuinigen op onder meer het Topinstituut Pharma, Biomedical Materials, het Center for Translational Molecular Medicine en Groene Genetica zich slecht verhoudt tot de notie uit de brief aan de Tweede Kamer over de voorgenomen reorganisatie bij MSD Organon dat de overheid zich door het versterken van met name kennis en innovatie moet inzetten om een aantrekkelijke vestigingsplaats te creëren voor dit soort activiteiten?2

  Zie ook mijn antwoord op vraag 2 van lid Verhoeven (2010Z15847).
  Ook hier geldt allereerst dat de FES-investeringen in deze instituten moeten worden gezien als een éénmalige impuls. Het is overigens niet zo dat de financiering voor de vier topinstituten acuut stopt. De totale investering vanuit de overheid voor de vier genoemde instituten betreft € 350 mln over 9 jaar (2006–2014). De Topinstituten Center for Moleculair Medicine en BioMedical Materials lopen vooralsnog door tot en met 2014. Het Topinstituut Groene Genetica heeft een overbruggingsfinanciering gekregen van € 3,4 mln tot juli 2012. De financiering uit het FES (€ 130 mln. over vijf jaar) voor het Top Instituut Pharma loopt in september 2011 af. De projecten waarvoor TI Pharma financiering heeft gekregen kunnen gewoon doorgang vinden. Van het vorige Kabinet heeft het TI Pharma een overbruggingsfinanciering van € 6 mln. gereserveerd met een looptijd tot 1 juli 2012. Deze periode biedt de gelegenheid om tot een transitie over te gaan binnen de nieuwe beleidscontext.

 • Vraag 4
  Bent u het eens met de volgende uitspraak van de voormalige minister van Economische Zaken in het Kamerdebat over de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling van het bedrijf Abbott te Weesp: «Juist in een sector als deze (…) moet je ervoor zorgen dat je concurrerend bent op het punt van kennis, innovatie en het scheppen van randvoorwaarden. Kortom, je vestigingsklimaat. Dat is nu precies de uitdaging waar het nieuwe kabinet voor staat»? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke initiatieven gaat het kabinet op het terrein van de farmasector nemen om de kennis en innovatie te versterken en betere randvoorwaarden te scheppen?

  Zie ook mijn antwoord op vraag 2 van lid Verhoeven (2010Z15847).
  Voor het gebied van de Life Sciences, zoals ook voor de andere topgebieden willen we internationaal concurrerend zijn, dus ook op genoemde factoren die het vestigingsklimaat in belangrijke mate bepalen. Ik kom daarop terug in de toegezegde nota Bedrijfslevenbeleid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15880
Volledige titel: Vragen van de leden Hamer en Smeets (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het mogelijk stop zetten van medefinanciering door de overheid aan topinstituten (ingezonden 4 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-584
Volledige titel: Vragen van de leden Hamer en Smeets (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het mogelijk stop zetten van medefinanciering door de overheid aan topinstituten (ingezonden 4 november 2010).