Kamervraag 2010Z11708

De hoogte van gemeentelijke bouwleges

Ingediend 18 augustus 2010
Beantwoord 20 september 2010 (na 33 dagen)
Indiener Betty de Boer (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur bouwnijverheid economie gemeenten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11708.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-53.html
1. Financieele Dagblad, 17 augustus 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Maximumtarief bouwleges nog ver weg» en het onderzoek naar de hoogte van de bouwleges van de Vereniging Eigen Huis?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de verschillen in bouwleges tussen gemeenten groot zijn, en dat leges waren bedoeld om de kosten die gemeenten maken te dekken en niet om bijvoorbeeld de gemeentebegroting sluitend te maken?

  Ja. Echter, het feit dat er aanzienlijke verschillen zijn in bouwleges tussen gemeenten betekent nog niet dat gemeenten de opbrengsten gebruiken voor iets anders dan dekking van kosten van de vergunningverlening. Zie ook het antwoord op vraag 2 van de leden Karabulut en Van Raak. (Aanhangsel Handelingen nr. 52, vergaderjaar 2010–2011)

 • Vraag 3
  Bent u bereid te onderzoeken waarom de verschillen in leges zo groot zijn en hierop aktie te ondernemen door bijvoorbeeld het instellen van toezicht? Zo nee, waarom niet?

  In grote lijnen is bekend waarom de verschillen er zijn: gemeenten maken verschillende keuzes als het gaat om bijvoorbeeld het al dan niet toepassen van kruissubsidiëring (op grotere bouwwerken hogere leges vragen en daarmee de leges op kleinere bouwwerken «subsidiëren») en om mate van kostendekkendheid. Zie de brief aan uw kamer d.d. 20 november 2009 (Kamerstukken (II), 2009/10, 31 953, nr. 27). Het toezicht op de leges is aan de gemeenteraad, zie ook het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat gemeenteraden hier veel strenger op toe zouden moeten zien? Zo nee, waarom niet?

  Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om hier streng op toe te zien. Zij stellen bovendien de tarieven vast. Het is aan hen om van hun bevoegdheden gebruik te maken. Beslissingen met betrekking tot de hoogte van de tarieven, mits binnen de door de wet aangeven grens (zie antwoord op vraag 2 van de leden Karabulut en Van Raak) behoren tot de autonomie van de gemeenten.

 • Mededeling - 16 september 2010

  Naar aanleiding van de vragen van de leden Karabulut en Van Raak (SP) en de aanvulling daarop van het lid De Boer (VVD), die werden ingezonden op respectievelijk 17 en 18 augustus deel ik u (mede namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van VROM) mee, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn van 3 weken te beantwoorden. De reden hiervan is dat de interdepartementale afstemming meer tijd vergt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11708
Volledige titel: Vragen van lid De Boer (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de hoogte van gemeentelijke bouwleges (ingezonden 18 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-53
Volledige titel: Vragen van lid De Boer (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de hoogte van gemeentelijke bouwleges (ingezonden 18 augustus 2010).