Kamervraag 2010Z11413

Perceelsregistratie

Ingediend 2 augustus 2010
Beantwoord 26 augustus 2010 (na 24 dagen)
Indiener Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen landbouw planten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11413.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3174.html
1. Agrarisch Dagblad, 20 juli 2010, p. 3.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Perceelsregistratie blijft pijnpunt»1?

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoever de controle van de perceelsregistratie is gevorderd? Wanneer verwacht u de controle op de perceelsregistraties af te ronden?

  In aanvulling op mijn brief van 23 juni jl. kan ik u melden dat tot 25 augustus er circa 27 700 landbouwers een brief hebben ontvangen waarin zij worden uitgenodigd om hun percelen te bekijken en waarbij zij de mogelijkheid hebben om indien nodig de oppervlakte in de GDI-opgave naar beneden bij te stellen. Tot 20 augustus zijn circa 157 000 stippen door Dienst Regelingen verwerkt.
  Er wordt regelmatig door landbouwers in hun elektronisch dossier gekeken maar tot nu toe is het daadwerkelijke aantal bijstellingen beperkt. Dit laatste geldt ook voor de hoogte van de bijstelling. Tot 25 augustus jl. zijn er door 621 ondernemers bijstellingen gedaan van in totaal 231 ha. Dit bevestigt het beeld dat ik op basis van steekproeven al eerder heb geschetst.
  Het is nu nog te vroeg in het traject om aan te geven wanneer alle controles zijn afgerond. Een zorgvuldige wijze van verwerking van de percelen staat bij mij voorop. Ik zal de Kamer, conform mijn eerdere toezegging, in september een uitbetalingschema voor de Bedrijfstoeslagregeling 2010 toesturen.

 • Vraag 3
  Heeft u eerder toegezegd de bezwaren van de boeren zorgvuldig te behandelen? Zo ja, bent u van mening dat de bezwaren zorgvuldig zijn behandeld? Zo neen, welke actie gaat u ondernemen om dit alsnog te doen?

  Ik heb u meermalen aangegeven dat er door Dienst Regelingen zorgvuldig met de opmerkingen van landbouwers zal worden omgegaan.
  Als de ondernemer het niet eens is met de beoordeling van zijn percelen door Dienst Regelingen dan kan hij of zij bellen met Het LNV-Loket. Inmiddels hebben iets meer dan honderd ondernemers van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De procedure is dat gezamenlijk met de ondernemer naar een oplossing wordt gezocht. In 98% van deze gevallen is dit gelukt. In slechts drie gevallen zal de nieuwe VWA door Dienst Regelingen worden verzocht om een controle ter plekke uit te voeren.
  In het uiterste geval staat voor de ondernemer op de definitieve beschikking de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11413
Volledige titel: Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de perceelsregistratie (ingezonden 2 augustus 2010)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3174
Volledige titel: Vragen van het lid Snijder-Hazelhoff (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de perceelsregistratie (ingezonden 2 augustus 2010)