Kamervraag 2010Z10748

Het bericht "Uitkeringsfraude Deventer"

Ingediend 9 juli 2010
Beantwoord 17 augustus 2010 (na 39 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10748.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3104.html
1. www.ijsselnieuws.nl, 5 juli 2010.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «Uitkeringsfraude Deventer» naar aanleiding van een vonnis van de politierechter te Zutphen?1

  Ja. Overigens betreft het een vonnis van de politierechter te Zwolle en niet te Zutphen.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat een echtpaar ten onrechte een bedrag van maar liefst € 99.000 aan bijstandsuitkering heeft kunnen ontvangen, voordat het uiteindelijk door middel van een anonieme tip tegen de lamp is gelopen?

  Ik ben van mening dat het verzwijgen van bezit om een uitkering te kunnen ontvangen verwerpelijk is.
  Fraude vormt daarnaast een risico voor het draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid («goeden lijden onder de kwaden»). Het uitgangspunt is dat fraude niet mag lonen.
  Sinds de invoering van de WWB in 2004 ligt de bevoegdheid om invulling te geven aan het gemeentelijke handhavingsbeleid volledig bij de gemeenten. De keuze om in individuele gevallen al dan niet nader onderzoek te doen is dan ook aan de gemeente. Op grond van de WWB mag ik niet in deze besluitvorming treden.
  Verder verwijs ik kortheidshalve naar de brief aan de Tweede Kamer van 4 december 2009, kenmerk 17 050, nr. 394 over de aanpak van fraude met WWB-uitkeringen en het terugvorderingsbeleid van de gemeenten.
  In dit concrete geval is de zaak onderzocht naar aanleiding van een anonieme tip. Uit het feit dat deze zaak lange tijd buiten beeld heeft kunnen blijven, kan worden afgeleid dat het betrokken echtpaar het bezit van onroerend goed buiten Nederland niet heeft gemeld en dit kennelijk jaren achtereen stil heeft weten te houden.
  Verder gaat de gemeente Deventer de ten onterechte verstrekte uitkering, vermeerderd met wettelijke rente over de hoogte van het bedrag van de uitkering, geheel terugvorderen. Om deze reden heeft de gemeente inmiddels beslag laten leggen op bezittingen van het echtpaar.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de hardwerkende belastingbetalende burger nooit de dupe mag zijn van uitkeringsfraude en dat dus het gehele bedrag ad € 99.000 en de bijkomende kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 99.000 moet worden teruggevorderd? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de aan de frauderende man opgelegde werkstraf ter hoogte van 180 uur volstrekt belachelijk is gezien de aard en de omvang van de gepleegde strafbare feiten? Zo nee, waarom niet?

  Ik treed niet in het oordeel van een onafhankelijke rechter.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat een dergelijke straf, die niet eens als straf beschouwd mag worden, niet meer wordt opgelegd, maar dat de straf in verhouding staat tot het strafbare feit waarvoor men veroordeeld is?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10748
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie over het bericht «Uitkeringsfraude Deventer» (ingezonden 9 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3104
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie over het bericht «Uitkeringsfraude Deventer» (ingezonden 9 juli 2010).