Kamervraag 2010Z10596

De structurele fileproblematiek rondom Amsterdam

Ingediend 6 juli 2010
Beantwoord 16 augustus 2010 (na 41 dagen)
Indiener James Sharpe (PVV)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10596.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3091.html
1. De Telegraaf, 5 Juli 2010.
2. Kamerstuk 32 123-A, nr. 123.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Amsterdamse files ergste van Europa»?1

  Ja, ik ken het krantenartikel.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de situatie op het Amsterdamse verkeersnet schrijnend is? Zo nee, waarom niet?

  Nee, die mening deel ik niet. Wel ben ik van mening dat de bereikbaarheid op het hoofdwegennet rond Amsterdam op een aantal trajecten te wensen over laat. Deze trajecten zijn ook terug te vinden in de Filetop 50. Een goede bereikbaarheid, zowel over de weg als via het openbaar vervoer, is van groot belang om de economische concurrentiepositie van Amsterdam te versterken. Daarom wordt hard gewerkt aan het oplossen van de fileknelpunten.

 • Vraag 3
  Kunt u, in navolging van de aangenomen motie Sharpe2 waarin de regering wordt verzocht om de File Top 50 prioriteit te geven binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), specificeren welke van de knelpunten binnen de File Top 50 naar uw mening voorrang kunnen genieten om zodoende de problemen rondom Amsterdam zo snel mogelijk op te lossen?

  Vorig jaar is de motie Madlener aangenomen (Kamerstuk 31 305, nr. 115), waarin de regering wordt verzocht om inzicht te geven in de maatregelen die het kabinet neemt om de knelpunten uit de Filetop 50 op te lossen. Aan deze motie is invulling gegeven door in het MIRT projectenboek 2010 een overzicht op te nemen van de knelpunten uit de Filetop 50. Ik verwijs u hiervoor naar kaart 4.1 op bladzijde 57 van het MIRT projectenboek 2010. In het MIRT projectenboek 2011, dat op Prinsjesdag uitkomt, zal een geactualiseerde Filetop 50 worden opgenomen.
  In de in het MIRT projectenboek 2010 opgenomen Filetop 50 staan 6 fileknelpunten op het hoofdwegennet rond Amsterdam. Momenteel wordt voor alle 6 de knelpunten met voorrang gewerkt aan een oplossing. Het betreft de volgende knelpunten en oplossingen:
  Oplossing: Aanleg Tweede Coentunnel en A5 Westrandweg (in realisatie).
  Oplossing: Aanleg wisselstrook in kader van Spoedwet (in realisatie). Verdere structurele capaciteitsuitbreiding zal plaatsvinden in het kader van het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere.
  Oplossing: Zie 5.
  Oplossing: Aanleg spits- en weefstroken in kader van Spoedwet (in realisatie).
  Verdere structurele capaciteitsuitbreiding zal plaatsvinden in het kader van het project Zuidas.
  Oplossing: Aanleg spitsstroken in kader van Spoedwet (in realisatie). Verdere structurele capaciteitsuitbreiding zal plaatsvinden in het kader van het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere.
  Oplossing: Zie 19.
  Naast de aanpak van deze 6 fileknelpunten zijn in het Actieprogramma Wegen (Beter Benut) voor het wegennet rond Amsterdam maatregelen opgenomen, die leiden tot een betere benutting. Ik verwijs u hiervoor naar bladzijde 96/97 van het MIRT projectenboek 2010. Dit regionale maatregelenpakket is opgesteld door de samenwerkende wegbeheerders en heeft naast kleinschalige en lokale optimalisaties betrekking op het oplossen van knelpunten bij aansluitingen van de ringweg A10 met het onderliggende wegennet.

 • Vraag 4
  Kunt u inzichtelijk maken op welke manier de File Top 50 prioriteit zal genieten binnen het MIRT en nog belangrijker, wanneer de grootste knelpuntprojecten precies zullen worden opgeleverd? Zo nee, waarom niet?

  Zoals ik in het antwoord op vraag 3 heb aangegeven wordt in het kader van de motie Madlener in het MIRT projectenboek 2010 een overzicht gegeven van de fileknelpunten uit de Filetop 50. Daarmee vormt de Filetop 50 één van de instrumenten in de aanpak van de files en voor het stellen van prioriteiten binnen het MIRT.
  Zoals ik u heb aangegeven tijdens het AO MIRT op 22 juni 2010 zijn vrijwel alle fileknelpunten belegd met projecten, die zich of in de planstudie- of in de realisatiefase bevinden. Deze projecten staan uitvoerig beschreven in het MIRT projectenboek 2010, inclusief planning van de oplevering. Ik verwijs u graag hiernaar.

 • Mededeling - 12 juli 2010

  Op 6 juli 2010 heeft het lid Sharpe (PVV) vragen gesteld inz. de structurele fileproblematiek rondom Amsterdam. Hierbij deel ik u mede dat ik meer tijd nodig heb om deze vragen te beantwoorden. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10596
Volledige titel: Vragen van lid Sharpe (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de structurele fileproblematiek rondom Amsterdam (ingezonden 6 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3091
Volledige titel: Vragen van lid Sharpe (PVV) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de structurele fileproblematiek rondom Amsterdam (ingezonden 6 juli 2010).