Kamervraag 2010Z10589

De ontpoldering van de Hedwigepolder

Ingediend 6 juli 2010
Beantwoord 13 augustus 2010 (na 38 dagen)
Indieners Helma Neppérus (VVD), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10589.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3080.html
1. BN de Stem, 24 juni 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Peeters ziet niets in kering Westerschelde»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw mening over deze uitspraak van dhr. Peeters?

  Met de heer Peeters kan ik beamen dat de uitvoering van de Scheldeverdragen geen bedreiging vormt voor de waterveiligheid van de Westerschelde. Ik neem daarbij goede nota van de uitspraak van de heer Peeters dat een vierde verdieping van de Westerschelde niet aan de orde is.
  De lange-termijn-waterveiligheid van Nederland is speerpunt van het Nationale Deltaprogramma. In dit kader vindt vanuit de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie overleg plaats tussen het Vlaams Gewest en Nederland om te komen tot een toekomstvaste visie op een veilig en duurzaam Schelde-estuarium.
  Overigens heeft het kabinet in zijn reactie op het advies van de Deltacommissie aangegeven zich te herkennen in de visie van de commissie op de lange-termijn-waterveiligheid van de Westerschelde (Kamerstukken II 2007–2008, 31 710, nr. 1). Deze visie gaat uit van een «open» estuarium.

 • Vraag 3
  Wilt u nog steeds doorzetten met de ontpoldering van de Hedwigepolder, ondanks de vraagtekens die er zijn geplaatst bij de noodzaak voor natuurherstel en -compensatie en het gebrek aan draagvlak voor dit besluit in Zeeland?

  Het kabinet heeft uitgebreid en uitputtend onderzoek laten doen naar alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en heeft er geen kunnen vinden die voldoet aan de gestelde eisen. Ook een ultieme, laatste poging om door buitendijks schoraanleg de herstelopgave te realiseren, bleek ecologisch en juridisch niet realistisch en niet uitvoerbaar.
  Het kabinet begrijpt de gevoelens over de ontpoldering die leven bij de mensen in Zeeland goed. Tegelijkertijd is het kabinet ervan overtuigd dat juist deze ontpoldering van de Hedwigepolder de minste directe gevolgen heeft voor bewoners en grondgebruikers in vergelijking met kansrijke andere mogelijkheden zoals aangegeven door de Commissie Nijpels om de noodzakelijke herstelopgave te realiseren. Met flankerend beleid zal het kabinet de landbouw tegemoet komen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dhr. Peeters nu een ruime mogelijkheid biedt om in samenwerking naar alternatieven voor ontpoldering te zoeken, zonder dat dit tot schending van internationale verdragen leidt of de verdieping van de Westerschelde vertraagt?

  De uitspraak van de heer Peeters is niet anders dan hetgeen hij reeds in juli 2008 heeft aangegeven naar aanleiding van het debat met de Eerste Kamer over de Scheldeverdragen. De heer Peeters heeft destijds gezegd – en nu in andere bewoordingen herhaald – serieus en welwillend over eventuele alternatieven voor natuurherstel in de Westerschelde te willen overleggen en te onderhandelen. Dat betekent dat een Nederlands voorstel aan Vlaanderen tot een wijziging van artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het betreffende Verdrag aan Vlaamse kant op positieve medewerking kon rekenen. Het kabinet heeft echter moeten constateren dat er geen alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder zijn.

 • Vraag 5
  Welke actie gaat u nu ondernemen?

  Ik zie in het gestelde in het krantenartikel geen aanleiding tot verdere stappen.

 • Mededeling - 22 juli 2010

  De door de Kamerleden Snijder-Hazelhoff en Neppérus (beiden VVD) gestelde vragen over de ontpoldering van de Hedwigepolder (ingezonden 6 juli 2010) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord vanwege de benodigde interdepartementale afstemming.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10589
Volledige titel: Vragen van de leden Snijder-Hazelhoff en Neppérus (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over de ontpoldering van de Hedwigepolder (ingezonden 6 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3080
Volledige titel: Vragen van de leden Snijder-Hazelhoff en Neppérus (beiden VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Visserij en van Verkeer en Waterstaat over de ontpoldering van de Hedwigepolder (ingezonden 6 juli 2010).