Kamervraag 2010Z10057

Het bericht dat Nederland miljoenen extra aan de Palestijnen geeft

Ingediend 29 juni 2010
Beantwoord 9 juli 2010 (na 10 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10057.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2894.html
1. De Telegraaf, 24 juni 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/7034579/__Vijf_miljoen_extra_voor_Palestijnen__.html?p=4,1
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nederland: 5 miljoen extra voor Palestijnen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom besteedt u belastinggeld aan projecten in een regio die in handen is van de islamitische terreurgroep Hamas?

  De bijdrage waar u aan refereert, komt ten goede aan de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) en zal worden aangewend om de humanitaire situatie in de Palestijnse Gebieden te verbeteren. Nederland verleent humanitaire hulp op basis van het humanitair imperatief (het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren) en internationaal erkende humanitaire principes van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit. De humanitaire situatie in de Palestijnse gebieden, in het bijzonder in Gaza, is zeer zorgelijk en vereist humanitaire hulpinspanningen van de internationale gemeenschap, waaronder Nederland.

 • Vraag 3
  Kunt u garanderen dat dit Nederlands belastinggeld niet wordt aangewend voor de jihad tegen Israël of ophitsing tegen Joden of de Joodse staat?

  UNRWA is een betrouwbare en neutrale organisatie die nauwgezet controleert of verstrekte middelen niet worden misbruikt. De Nederlandse bijdrage aan de organisatie zal dan ook niet kunnen worden aangewend voor de door u genoemde doeleinden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze extra 5 miljoen euro alsnog in te trekken? Zo nee, waarom niet?

  Ik ben niet van mening dat UNRWA kunstmatig het vluchtelingenvraagstuk in stand helpt houden. De kwestie van de Palestijnse vluchtelingen is een van de finale status kwesties waarover Israël en de Palestijnen overeenstemming moeten bereiken in het kader van een alomvattend vredesakkoord. De internationale gemeenschap probeert actief de totstandkoming van een dergelijk akkoord te bevorderen. Zolang een vredesakkoord nog niet is bereikt, blijft de hulp die door UNRWA wordt geboden noodzakelijk. UNRWA levert die hulp op betrouwbare en neutrale wijze en draagt daarmee bij aan verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnse vluchtelingen. Daarom zal Nederland de organisatie blijven steunen, te meer daar de hulp ook bijdraagt aan de stabiliteit in de regio.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) gekwalificeerd kan worden als de grootste sociale dienst ter wereld en dat deze organisatie het Palestijns-Arabisch vluchtelingenvraagstuk kunstmatig in stand helpt houden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u gezien het voorgaande bereid de Nederlandse donaties aan UNRWA per direct volledig te stoppen? Wilt u zich ook in Europees verband sterk maken voor het stoppen van donaties aan UNRWA? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10057
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland miljoenen extra aan de Palestijnen geeft (ingezonden 29 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2894
Volledige titel: Vragen van het lid Driessen (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Nederland miljoenen extra aan de Palestijnen geeft (ingezonden 29 juni 2010).