Kamervraag 2010Z09957

Vertraging bij de realisatie van station Halfweg

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 16 september 2010 (na 83 dagen)
Indiener Arie Slob (CU)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09957.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3353.html
1. Webregio
2. Haarlems Dagblad, 21 juni 2010 http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article6180923.ece/Verbazing-over-jaar-uitstel-station-Halfweg
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «Bouw NS-station jaar vertraagd»1 en «Verbazing over jaar uitstel station Halfweg»2?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat Rijkswaterstaat een afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst niet is nagekomen? Zo ja, wat is hiervan de reden?

  Nee, want Rijkswaterstaat is geen partij in de (stations)overeenkomst tussen Provincie, gemeenten, ProRail en NS.
  De provincie Noord-Holland wel en die heeft zich verplicht tot het realiseren van een gelijkvloerse kruising met de rijksweg N200.
  Rijkswaterstaat heeft beoordeeld dat dit vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet verantwoord is en heeft meegedacht aan een oplossing die wel veilig is.

 • Vraag 3
  Is het besluit van ProRail om de realisatie van het station een jaar te vertragen een noodzakelijk gevolg van de handelwijze van Rijkswaterstaat of zou ProRail wel door kunnen gaan met realisatie van het station voor december 2011?

  Nee. Alvorens ProRail opdracht kan geven tot de bouw van een station, moet NS een bedieningsgarantie afgeven. NS had het afgeven van die bedieningsgarantie opgeschort, omdat er nog onzekerheid bestond over het tijdig realiseren van flankerende maatregelen die het station bereikbaar moeten maken. Onderdeel van de maatregelen is de kruising met de rijksweg N200. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zal hier nu een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd, in de vorm van een loopbrug. Rijkswaterstaat levert hier een financiële bijdrage aan, vanuit de € 5 mln die beschikbaar is voor leefbaarheidsmaatregelen voor de N 200 Halfweg.
  Met het vooruitzicht dat de flankerende maatregelen medio 2012 gereed zijn, heeft ProRail opdracht gegeven voor de bouw van het station. Rekening houdend met de in de stationsovereenkomst aangegeven benodigde bouwtijd van twee jaar, was oplevering van de halte per december 2011 niet meer mogelijk. Gezocht is naar mogelijkheden het uitstel zoveel mogelijk te beperken. De oplevering zal nu medio 2012 geschieden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in overleg met ProRail en Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland te bewerkstelligen dat station Halfweg alsnog december 2011 kan worden geopend?

  Dat is niet meer nodig nu het uitstel zoveel als mogelijk beperkt is tot medio 2012.

 • Mededeling - 9 juli 2010

  Op 25 juni 2010 heeft het lid Slob (ChristenUnie) vragen gesteld over de vertraging bij de realisatie van station Halfweg. Hierbij deel ik u mede dat ik meer tijd nodig heb om deze vragen te beantwoorden. Ik zal u de antwoorden zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09957
Volledige titel: Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over vertraging bij de realisatie van station Halfweg (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3353
Volledige titel: Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over vertraging bij de realisatie van station Halfweg (ingezonden 25 juni 2010).