Kamervraag 2010Z09954

Topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV

Ingediend 25 juni 2010
Beantwoord 1 november 2010 (na 129 dagen)
Indieners Ewout Irrgang (SP), Han ten Broeke (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU), Sjoera Dikkers (PvdA), Mariko Peters (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden internationaal ontwikkelingssamenwerking werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09954.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-332.html
1. Nu.nl, 23 juni 2010
 • Vraag 1
  Afgaande op berichten1 over het voorstel van SNV om de hoge directiesalarissen te bevriezen en de reactie van u hierop om deze hoge salarissen te verrekenen met de subsidie: op wat voor manier gaat u dit voorstel in de praktijk brengen? Kunt u aangeven hoe deze verrekening vorm krijgt? Vanaf wanneer gaat dit in? Zal dat met terugwerkende kracht zijn?

  Vastgestelde verschillen tussen directiesalarissen en de DG-norm kunnen achteraf worden verrekend met de eveneens achteraf vastgestelde subsidie over een bepaald jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de beloningscomponenten: bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Over de manier waarop verrekening van de vastgestelde verschillen plaats zal vinden, zal ik met SNV zo spoedig mogelijk nadere afspraken maken.

 • Vraag 2
  Zijn er nog meer ontwikkelingsorganisaties die niet onder het medefinancieringsstelsel (MFS) vallen, waar hoge directiesalarissen worden uitgekeerd, boven de afgesproken bovengrens van salarissen voor directeuren? Zo ja, welke?

  Ik verwijs u naar de kamerbrief van 27 oktober 2010 (DSO/MO-480/10) betreffende het onderzoek naar directeurssalarissen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid aan te dringen op een plafond voor salarissen bij ontwikkelingsorganisaties die voor het grootste deel door de overheid worden gefinancierd, ook als deze organisaties niet onder het MFS vallen? Zo ja, kan dat op korte termijn? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Ik zal met niet MFS organisaties die grotendeels door de overheid worden gesubsidieerd nadere afspraken maken om aan de DG-norm te gaan voldoen. Voor MFS organisaties is de DG-norm zoals bekend per 1 januari 2011 van kracht.

 • Mededeling - 14 oktober 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Driessen over Salarissen directieleden SNV met kenmerk 2010Z09924 die werden ingezonden op 25 juni 2010, alsmede de schriftelijke vragen van de leden Voordewind, Irrgang, Dikkers, Van der Staaij, Ten Broeke en Peters over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV met kenmerk 2010Z09954 die werden ingezonden op 25 juni 2010 en met referte aan de op 19 juli 2010 en 30 augustus 2010 ingezonden Kamerbrieven inzake uitstel van beantwoording van bovengenoemde vragen, wil ik u het volgende mededelen. Helaas is het onderzoek naar de directiesalarissen van ruim 100 organisaties die ontwikkelingsgerelateerde activiteiten ontplooien, nog niet geheel afgerond. Ik ga er vanuit dat de gegevens aan het eind van deze maand aan de Kamer kunnen worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09954
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), Dikkers (PvdA), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV (ingezonden 25 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-332
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Irrgang (SP), Dikkers (PvdA), Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en Peters (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over topsalarissen bij ontwikkelingsorganisatie SNV (ingezonden 25 juni 2010).