Kamervraag 2010Z09719

Het inzetten van lokagenten ter bestrijding van discriminatie

Ingediend 23 juni 2010
Beantwoord 25 juni 2010 (na 2 dagen)
Indieners Jeroen Recourt (PvdA), Ahmed Marcouch (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09719.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2741.html
1. Website PvdA, 21 juni 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Ban kwaad van discriminatie uit, zet lokagent met joodse keppel in»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat bestaande opsporingsmiddelen niet afdoende zijn om geweld tegen en discriminatie van bepaalde groepen, waaronder joden, homo’s of moslims, tegen te gaan? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo nee, waarom niet?

  Bestaande opsporingsmiddelen zijn op zichzelf toereikend om op te treden tegen belediging, discriminatie en geweld tegen bepaalde groepen. Dat neemt niet weg dat ik – ook op het gebied van opsporing – de inzet van lokagenten niet uitsluit, voor zover deze methode in verhouding tot de methoden die thans worden toegepast nodig en effectief blijkt te zijn. Van geval tot geval zal moeten worden bezien of de inzet van dit instrument proportioneel is.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat zolang vrijheden van bovengenoemde groepen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn en zolang andere opsporingsmethoden tekortschieten andere, innovatieve methoden nodig zijn? Zo ja, welke methoden overweegt u in te voeren? Zo nee, waaruit leidt u af dat bestaande methoden afdoende zijn?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het dragen een keppel door een lokagent in juridische zin geen uitlokking van geweld of discriminatie tegen joden betekent en evenmin in de praktijk zo mag worden opgevat? Zo ja, gaat u met het middel van lokagenten deze vorm of andere vormen van discriminatie bestrijden? Zo nee, waarom niet?

  Voor de toelaatbaarheid van een middel is het van belang dat het geen intentie tot het plegen van strafbare feiten doet ontstaan, anders dan al bij betrokkenen aanwezig was. Het zou naar mijn oordeel onjuist zijn het dragen van een keppeltje als zodanige uitlokking te beschouwen. De legitimiteit van de inzet in een individueel geval staat uiteraard ter beoordeling aan de strafrechter. Zie verder het antwoord op vragen 2 en 3.

 • Vraag 5
  Welke ervaringen zijn er in andere landen, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, met het inzetten van lokagenten?

  Op mijn departement is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over het gebruik van en de juridische mogelijkheden rondom dit specifieke opsporingsmiddel in andere EU-Lidstaten.

 • Vraag 6
  Zijn er lidstaten van de Europese Unie waar de juridische mogelijkheden tot het inzetten van lokagenten of lokmiddelen ruimer zijn dan in Nederland? Zo ja, waaruit bestaan die mogelijkheden?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09719
Volledige titel: Vragen van de leden Marcouch en Recourt (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inzetten van lokagenten ter bestrijding van discriminatie (ingezonden 23 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2741
Volledige titel: Vragen van de leden Marcouch en Recourt (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inzetten van lokagenten ter bestrijding van discriminatie (ingezonden 23 juni 2010).