Kamervraag 2010Z09265

Het Utrechts college dat AWBZ-geld achterhoudt

Ingediend 10 juni 2010
Beantwoord 8 juli 2010 (na 28 dagen)
Indiener Agnes Wolbert (PvdA)
Beantwoord door Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09265.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2856.html
1. De Stad Utrecht.nl, 7 juni 2010: «Utrechts college houdt helft AWBZ-geld achter».
2. Kamerstuk 32 123 XVI, nr. 84.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht dat het Utrechts College van B&W voornemens is een deel van de € 1,5 miljoen die jaarlijks beschikbaar is gesteld voor het opvangen van de AWBZ-pakketmaatregelen niet te besteden aan het daarvoor bestemde doel?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven voor hoeveel Utrechtse cliënten de dagopvang en/of begeleiding is gestopt?

  Dat is mij niet bekend.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente Utrecht voorziet in de dagopvang voor ouderen sinds de invoering van de AWBZ-pakketmaatregelen?

  Naar aanleiding van de motie Wolbert en Sap (32 123 XVI, nr. 84) heeft staatssecretaris Bussemaker in december 2009 alle gemeenten een brief gestuurd. Daarin heeft zij de wethouders Wmo opgeroepen burgers die te maken hebben met de AWBZ-pakketmaatregel te ondersteunen en daar waar het de gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft de middelen die daarvoor aan gemeenten zijn toegekend in te zetten.
  Ik heb van de gemeente Utrecht begrepen dat het college van B&W een voorstel heeft gedaan voor de inzet van AWBZ-middelen in 2010 en 2011. Dat voorstel wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.
  De gemeente is op grond van het compensatiebeginsel in de Wmo verplicht burgers met een beperking te compenseren via het treffen van voorzieningen die hen in staat stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel, medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. De uitkomst van het lokale debat is bepalend voor de wijze waarop een gemeente de burgers ondersteunt. Dat geldt ook voor het ondersteunen van burgers die gevolgen ondervinden van de pakketmaatregel.
  De gemeente Utrecht is dus vrij in de wijze waarop zij in 2010 en 2011 burgers die te maken hebben gehad met de gevolgen van de pakketmaatregel ondersteunt en de wijze waarop de daarvoor beschikbaar gestelde middelen binnen de gemeente Utrecht worden ingezet, zolang maar aan het compensatiebeginsel wordt voldaan.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of de gemeente Utrecht deze voorziening heeft getroffen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of de gemeente Utrecht extra maatregelen heeft getroffen voor psychiatrische patiënten die vanwege de AWBZ-pakketmaatregelen deels afhankelijk zijn geworden van voorzieningen vanuit de gemeente Utrecht?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of deze werkwijze van het Utrechts college in lijn is met de aangenomen motie-Wolbert en Sap2, waarin expliciet staat vermeld dat de regering de garantie dient af te geven dat de € 127 miljoen, die bestemd is om gevolgen van AWBZ-pakketmaatregelen op te vangen, uitsluitend aan dit doel moet worden besteed?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09265
Volledige titel: Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Utrechts college dat AWBZ-geld achterhoudt (ingezonden 10 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2856
Volledige titel: Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Utrechts college dat AWBZ-geld achterhoudt (ingezonden 10 juni 2010).