Kamervraag 2010Z08956

Blanco stemformulieren voor kiezers in het buitenland

Ingediend 31 mei 2010
Beantwoord 8 juni 2010 (na 8 dagen)
Indieners Maarten Haverkamp (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08956.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2616.html
1. Radio Nederland Wereldomroep, 27 mei 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Drukfout ontneemt Nederlanders in het buitenland stem»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Ziet u naast de in het artikel genoemde oplossing van het opnieuw opsturen van stembiljetten ook andere mogelijkheden om de stem uit te kunnen brengen? Zeker nu het mogelijk is om op alle ambassades te stemmen? Zo ja, waaruit bestaat deze oplossing?

  Een aantal kiezers heeft als gevolg van een productiefout van een leverancier van de gemeente Den Haag een blanco stembiljet ontvangen. Dat betekent dat deze kiezers een stembiljet hebben gekregen zonder dat daarop de lijsten met kandidaten zijn vermeld. Met een dergelijk biljet kan de kiezer zijn stem niet uitbrengen. De kiezer kan een nieuw stembiljet krijgen. Dat kan door contact op te nemen met de gemeente Den Haag en te vragen om toezending van een nieuw stembiljet. De kiezer kan zich ook richten tot een van de briefstembureaus bij de ambassades buiten de Europese Unie en/of de vertegenwoordigingen van Nederland op de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook zij beschikken inmiddels over correcte stembiljetten die zij de kiezer kunnen toezenden.
  Overigens is gebleken dat de productiefout er ook toe heeft geleid dat op andere stembiljetten de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau ontbreekt. Deze handtekening zou op de achterzijde moeten staan. In overleg met de Kiesraad is geconcludeerd dat, ondanks het ontbreken van de handtekening, het stembiljet wel gewoon geldig is. Deze kiezers kunnen dit stembiljet (waarop dus de kandidatenlijsten gewoon zijn vermeld) gebruiken om een geldige stem uit te brengen.
  Aan deze oplossing(en) is inmiddels langs een aantal wegen bekendheid gegeven.

 • Vraag 3
  Deelt u de zorg die in het artikel wordt uitgesproken dat volgens een peiling van de Wereldomroep een derde van de geregistreerde kiezers twee weken voordat het ingevulde biljet in Den Haag moet zijn, nog geen biljet heeft ontvangen en daardoor niet kan stemmen? Zo ja, wat gaat u eraan doen? Zo nee, waarom niet?

  De stembescheiden voor kiezers in het buitenland zijn verstuurd in de week van 17 mei 2010 (zie ook de antwoorden op de vragen 2010Z05095 van de leden Omtzigt, Haverkamp en Smilde). In een aantal gevallen zal dat als gevolg hebben dat kiezers hun stembescheiden pas kort voor de verkiezingen bereiken.
  De korte tijdsperiode die deze kiezers rest om hun stembiljet te retourneren heeft de minister van Buitenlandse Zaken er toe gebracht briefstembureaus in te stellen op ambassades buiten de Europese Unie. Hierdoor zullen veel van deze kiezers toch op tijd hun stembescheiden kunnen sturen naar de ambassade in het land waar zij woonachtig zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08956
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over blanco stemformulieren voor kiezers in het buitenland (ingezonden 31 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2616
Volledige titel: Vragen van de leden Haverkamp en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over blanco stemformulieren voor kiezers in het buitenland (ingezonden 31 mei 2010).