Kamervraag 2010Z08595

De taalvoering in de Leeuwarder rechtbank

Ingediend 20 mei 2010
Beantwoord 8 juli 2010 (na 49 dagen)
Indieners Joop Atsma (CDA), Sander de Rouwe (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08595.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2825.html
1. Leeuwarder Courant, 19 mei 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Friese taal sneuvelt door Zwolse officier»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of het in het verleden vaker is voorgekomen dat het spreken van Fries in de rechtbank wordt belemmerd?

  Van een absolute belemmering is geen sprake. Weliswaar is niet iedere rechter of officier van justitie in Leeuwarden de Friese taal machtig maar indien een justitiabele gebruik wil maken van zijn recht om Fries te spreken in de rechtszaal, zal in voorkomende gevallen een tolk kunnen worden ingeschakeld.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat er eigenlijk geen belemmeringen zouden moeten zijn om Fries te kunnen spreken in de rechtbank? Zo ja, ziet u aanleiding of mogelijkheden hiertoe maatregelen te treffen?

  Zoals in het antwoord op vraag 2 weergegeven is er in principe geen belemmering om Fries te spreken, omdat er desgewenst een tolk kan worden ingeschakeld.
  Daarnaast voeren het bestuur van de rechtbank Leeuwarden en de hoofdofficier van justitie te Leeuwarden een uitnodigend beleid ten aanzien van het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. In de hal van het gerechtsgebouw en bij de zittingzalen is op diverse plaatsen de tekst «U mag ook Fries spreken» geplaatst. Daarnaast wordt aan het personeel een cursus Fries aangeboden. Bovendien kent de website van de rechtbank Leeuwarden ook een Friestalige versie. Deze maatregelen zijn naar mijn oordeel voldoende om het spreken van Fries voor iedereen die daar behoefte aan heeft, mogelijk te maken.

 • Mededeling - 8 juni 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden De Rouwe en Atsma (beiden CDA) over de taalvoering in de Leeuwarder rechtbank (ingezonden 20 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08595
Volledige titel: Vragen van de leden De Rouwe en Atsma (beiden CDA) aan de minister van Justitie over de taalvoering in de Leeuwarder rechtbank (ingezonden 20 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2825
Volledige titel: Vragen van de leden De Rouwe en Atsma (beiden CDA) aan de minister van Justitie over de taalvoering in de Leeuwarder rechtbank (ingezonden 20 mei 2010).