Kamervraag 2010Z08138

Een vrouw die ervan verdacht wordt haar dochtertje opzettelijk ziek te maken

Ingediend 12 mei 2010
Beantwoord 20 augustus 2010 (na 100 dagen)
Indiener Ine Aasted-Madsen (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z08138.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3148.html
1. Netwerk, 22 april 2010.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de casus van moeder Brenda?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is de informatie uit de tv-uitzending waar dat tot nu toe gehandeld is op basis van vermoedens? Zo ja, hoe beoordeelt u dan de situatie dat haar jonge kind inmiddels al anderhalf jaar uithuis is geplaatst op basis van vermoedens, zonder dat er waarheidsvinding heeft plaatsgevonden?

  Nee, de informatie uit de tv-uitzending dat tot nu toe gehandeld is op basis van vermoedens is niet juist.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u dan de situatie dat moeder op basis van deze vermoedens van mishandeling zes weken in voorarrest heeft gezeten en dat nog steeds de strafprocedure niet is gestart?

  De rechtbank heeft op vordering van het Openbaar Ministerie de voorlopige hechtenis bevolen. Daarop heeft de verdachte inderdaad zes weken in voorarrest gezeten. Het onderzoek ter terechtzitting is in april 2010 begonnen en zal in september van dit jaar worden voortgezet.

 • Vraag 4
  Wat gebeurt er met het kind als moeder uiteindelijk onschuldig blijkt te zijn aan de feiten waarvan zij verdacht wordt, rekening houdend met het feit dat het kind al lange tijd in een pleeggezin verblijft?

  Zodra de moeder is vrijgesproken c.q. de eventuele vrijheidsstraf heeft ondergaan zal worden bezien of zij haar verantwoordelijkheid als ouder weer op zich kan nemen en zo ja op welke termijn. Daarbij is van belang dat het hier gaat om een uithuisplaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling; deze is altijd verbonden aan door de kinderrechter vastgestelde termijnen. De kinderrechter moet toestemming geven voor de verlenging ervan.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat een scheiding van moeder en kind op zo’n jonge leeftijd de hechting ernstig verstoort, en daarom pas overgegaan moet worden tot uithuisplaatsing, als hier niet alleen vermoedens maar feiten aan ten grondslag liggen?

  De kinderrechter heeft het bureau jeugdzorg gemachtigd het kind uit huis te plaatsen. Dit geeft aan dat er naar het oordeel van de rechter in deze zaak sterke aanwijzingen zijn dat het niet scheiden van moeder en kind ernstige risico's voor het kind met zich meebrengt.

 • Vraag 6
  Bent u bereid zo spoedig mogelijk onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar deze zaak? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Zoals hiervoor al aangegeven bevindt de zaak zich thans onder de rechter. Diens oordeel dient dan ook te worden afgewacht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z08138
Volledige titel: Vragen van het lid Aasted Madsen-van Stiphout (CDA) aan de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie over een vrouw die ervan verdacht wordt haar dochtertje opzettelijk ziek te maken (ingezonden 12 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3148
Volledige titel: Vragen van het lid Aasted Madsen-van Stiphout (CDA) aan de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie over een vrouw die ervan verdacht wordt haar dochtertje opzettelijk ziek te maken (ingezonden 12 mei 2010).