Kamervraag 2010Z07164

Veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden

Ingediend 21 april 2010
Beantwoord 18 mei 2010 (na 27 dagen)
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07164.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2465.html
1. «De verdiensten van veerdiensten», uitgave van het Landelijk Veren Platform, 2010.
2. Brief aan de Tweede Kamer van de minister van V&W, 23-10-2006, niet-dossierstuk vw06000826.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het rapport «De verdiensten van veerdiensten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de conclusies en aanbevelingen van deze rapportage, in het bijzonder als het gaat om de conclusies ten aanzien van het onvolkomen provinciaal beleid ten aanzien van veerdiensten?

  De decentrale overheden hebben de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden voor overzetveren. Zij wegen nut en noodzaak van deze verbindingen af binnen de locale omstandigheden.
  Mijn ambtsvoorganger heeft op aandringen van uw Kamer in 2006 eenmalig een bijdrage ter beschikking gesteld aan deelnemende decentrale overheden om de noden van overzetveren te verlichten die door omstandigheden op investeringsgebied op achterstand waren geraakt. Zij heeft dit gedaan in de verwachting dat vervolgens de veren die door de decentrale overheden noodzakelijk worden geacht voor hun functie in het verkeer- en vervoerbeleid zich met behulp van deze decentrale overheden konden handhaven.

 • Vraag 3
  Bent u bereid dit rapport mee te nemen in de door u toegezegde evaluatie inzake de omvang en effecten van gedane investeringen in veren, mede in relatie tot de toegekende subsidies aan de verenvloot?2 Wanneer zal genoemde evaluatie door u naar de Kamer worden verstuurd?

  In samenwerking met de decentrale overheden zal een evaluatie plaatsvinden naar de omvang en de effecten van de investering op de verlichting van de problematiek van de veren. Het door u genoemde rapport zal ik hierbij benutten.
  Ik verwacht deze evaluatie eind dit jaar aan u te kunnen aanbieden.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het zorgelijke gegeven, dat verschillende provincies géén vervolgbeleid zullen voeren ten aanzien van de veren op het moment dat de subsidiemiddelen zijn uitgeput?

  Ik acht het te vroeg om nu een inhoudelijke reactie te geven op deze vraag. Ik wacht hiervoor het resultaat van de evaluatie af. Wel kan ik stellen dat ik geen reden zie voor het wijzigen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en regio ten aanzien van de veren. De regio maakt binnen het verkeer- en vervoerbeleid afwegingen op basis van locale omstandigheden en prioriteert binnen de eigen middelen, waaronder de BDU. Ik acht het daarbij vanzelfsprekend dat de afweging bij de ene decentrale overheid tot andere keuzes zal leiden dan de afweging bij de andere decentrale overheid. Aangezien door locale verschillen de functie en financieringsbehoefte van veren verschillend zijn zie ik geen reden voor het landelijk opleggen van normen.

 • Vraag 5
  Hoe wilt u dit ondervangen? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met de betreffende decentrale overheden?

  Voor deze vraag verwijs ik naar het antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Hoe beoordeelt u het feit dat provincies zeer diverse normen («wildgroei») hanteren bij het toekennen van gelden aan de veren en verschillende provincies de ontvangen subsidiegelden zelfs in het geheel niet hebben besteed aan de veren? Zou het scheppen van een nationaal kader voor de besteding van de desbetreffende subsidiegelden hieraan tegemoet kunnen komen, zoals gesuggereerd in het genoemde rapport?

  Ook voor deze vraag verwijs ik naar het antwoord op vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07164
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden (ingezonden 21 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2465
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden (ingezonden 21 april 2010).