Kamervraag 2010Z06900

Geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen

Ingediend 16 april 2010
Beantwoord 17 juni 2010 (na 62 dagen)
Indieners Jan Schinkelshoek (CDA), Kathleen Ferrier (CDA)
Beantwoord door Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie geluid natuur en milieu religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06900.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2666.html
1. M. van Osnabrugge, Memorabilia: 125 jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Zutphen 1840–1965, Zutphen 1983, blz. 61.
 • Vraag 1
  Is het u bekend, dat op de plaats waar thans het Leger des Heils bijeenkomt al sinds 1856 godsdienstoefeningen worden gehouden?1 Is dit naar uw mening een factor die dient te worden meegewogen bij de beoordeling van het conflict?

  Ja.
  Het is aan de rechter om te bepalen of dit een factor is die moet worden meegewogen bij de beoordeling van het concrete conflict. Het betreft i.c. een voorlopige voorzieningsuitspraak, waar mogelijk nog een uitspraak van de rechter in bodemprocedure op zal volgen. Het kabinet gaat derhalve niet nader in op de inhoud van de voorlopige uitspraak.

 • Vraag 2
  Heeft het conflict over geluidsoverlast naar uw oordeel niet alleen te maken met de betrokken partijen, maar ook meer in het algemeen met veranderende religieuze uitingsvormen en afnemende tolerantie? Zo ja, hoe denkt u daarmee om te gaan?

  Het oordeel van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft, zoals in het antwoord op vraag 1 al is aangegeven, een voorlopige voorzieningsuitspraak. Daarom kan het kabinet thans niet op de rechtszaak ingaan.

 • Vraag 3
  Zijn u meer voorbeelden bekend van conflicten tussen kerkelijke gemeenten en hun buren over geluidsoverlast of andere vormen van overlast?

  Het enige mij bekende voorbeeld is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 5 januari 1996 in het geschil tussen de Stichting Beheer Evangeliegemeente «De Deur» te Zwolle en burgemeester en wethouders van Zwolle.

 • Vraag 4
  Worden kerkelijke gemeenten door de overheid geïnformeerd over de eisen op grond van de Wet geluidhinder? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, bent u bereid dat te bevorderen?

  In de Wet geluidhinder zijn geen eisen opgenomen waaraan kerkelijke gemeenten moeten voldoen. De eisen die gesteld worden aan bepaalde activiteiten zijn opgenomen in het op de Wet milieubeheer gebaseerde Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Informatie over het Activiteitenbesluit wordt beschikbaar gesteld via de websites van onder meer VROM, Infomil en Antwoord voor Bedrijven. Uiteraard zijn deze sites ook toegankelijk voor kerkelijke gemeenten.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening, dat praktische problemen op het gebied van veiligheid en geluidsoverlast het draagvlak voor de vrijheid van godsdienst kunnen ondermijnen? Hoe denkt u het rustig genot van dit grondrecht te kunnen verzekeren?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Bent u bereid in overleg met Samen Kerk In Nederland (SKIN) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) te zoeken naar wegen om de gesignaleerde problemen op te lossen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 25 mei 2010

  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie), ingezonden 14 april 2010 (vraagnummer 2010Z06667).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06900
Volledige titel: Vragen van de leden Schinkelshoek en Ferrier (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen (ingezonden 16 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2666
Volledige titel: Vragen van de leden Schinkelshoek en Ferrier (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen (ingezonden 16 april 2010).