Gepubliceerd: 18 april 2024
Indiener(s): Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-XIII-1.html
ID: 36550-XIII-1

Ontvangen 18 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.120.746

12.735.901

5.789.765

14.616.921

1.518.165

78.832

        
 

Beleidsartikelen

23.605.717

12.220.872

5.702.840

14.186.959

1.088.203

25.702

1

Goed functionerende economie en markten

426.226

406.745

74.579

59.026

10.471

74

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

3.346.997

2.357.412

268.597

1.343.367

795.799

36.938

3

Toekomstfonds

215.039

278.206

80.300

272.144

436.880

69.600

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

11.977.256

4.675.349

2.095.077

13.929.593

891.402

202.399

5

Een veilig Groningen met perspectief

3.032.159

3.046.594

3.184.287

544.288

‒ 87.208

‒ 283.309

6

Bijdrage Nationaal Groeifonds

4.608.040

1.456.566

0

‒ 1.961.459

‒ 959.141

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

515.029

515.029

86.925

429.962

429.962

53.130

40

Apparaat

619.029

619.029

86.925

92.209

92.209

53.130

41

Nog onverdeeld

‒ 104.000

‒ 104.000

0

337.753

337.753

0

X Noot
1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst ICT Uitvoering

374.000

374.000

0

0

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

20.824

20.939

‒ 115

2.428

2.313

115

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.031.888

1.052.220

‒ 20.332

227.055

227.055

0

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

85.212

90.920

‒ 5.708

0

0

0

Totaal

1.511.924

1.538.079

‒ 26.155

229.483

229.368

115

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst ICT Uitvoering

36.601

20.000

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

2.947

2.104

1.745

426

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

47.420

48.132

5.900

5.900

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

15.815

11.458

0

0

Totaal

102.783

81.694

7.645

6.326