Kamerstuk 36550-X-3

Toelichting eerste suppletoire begrotingen Defensie (Kamerstuk 36550 X en 36550 K))

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 16 april 2024
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Christophe van der Maat (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-X-3.html
ID: 36550-X-3

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2024

Hierbij informeren wij u over de eerste suppletoire begrotingen van Defensie (hoofdstuk X en K), die door de Minister van Financiën aan uw Kamer zijn verzonden. Voor de volledigheid zijn deze stukken als bijlage bij deze Kamerbrief gevoegd (Zie Kamerstuk 36 550 X, nrs. 1 en 2 en Kamerstuk 36 550 K, nrs. 1 en 2). In de suppletoire begrotingen zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnota verwerkt.

Het kabinet stelt in 2028 incidenteel € 500 miljoen beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor munitie voor de eigen krijgsmacht. Deze middelen worden vanaf 2030 structureel verwerkt (in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)). Dit aanvullende budget stelt Defensie in staat om nu reeds verplichtingen aan te gaan en de krijgsmacht te moderniseren.

Zonder luchtverdediging zijn eenheden op de grond, in de lucht en op zee, maar ook kritieke infrastructuur kwetsbaar. De oorlog in Oekraïne en de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten laat zien dat luchtverdediging van levensbelang is. De NAVO vraagt ons met prioriteit te investeren in luchtverdediging. Gelet op de huidige situatie is ook de urgentie om onze munitievoorraden op de NAVO norm te krijgen groot. Met deze investering geeft Nederland gehoor aan de recente vraag van de NAVO (lopende NAVO planningsproces (NDPP)) om met voorrang te investeren in luchtverdediging en munitievoorraden.

De extra middelen worden besteed aan het versterken van de grondgebonden luchtverdediging (onderdeel van Integrated Air Missile Defence (IAMD)) en aan het verder verhogen van de inzetvoorraad munitie voor de eigen krijgsmacht. Dit betreft onder meer Battle Decisive Munitions. Daarbovenop wordt extra geïnvesteerd in Deep Precision Strike (DPS) munitie.

Op de NAVO-top in Vilnius in juli 2023 hebben alle bondgenoten zich gecommitteerd aan de Defence Investment Pledge om structureel minimaal 2% van het BBP aan Defensie te besteden. Bij nieuwe besluitvorming over additionele defensie-uitgaven en groei naar de 2%-norm zou het een logische stap zou zijn om te kijken naar andere NAVO prioriteiten zoals de Heavy en Medium Infantry Brigade (HIB en MIB), drones en medische en logistieke ondersteuning.

Voor de militaire steun aan Oekraïne trekt het kabinet € 4 miljard extra uit voor de periode 2024–2026. Met dit bedrag laat het kabinet zien dat Nederland ook de komende periode Oekraïne volop blijft steunen in het gevecht tegen de Russische agressie. Dit is van groot belang voor het voortbestaan van Oekraïne als soevereine staat, maar het is ook een investering in onze eigen veiligheid.

Toegenomen geopolitieke onrust leidt tot spanning in de mondiale defensiemarkt. Dit, in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, zorgt dat het tempo van de geplande investeringen van Defensie onder druk staat. Op basis van recente ramingen heeft het kabinet besloten om de defensie- investeringen in een ritme te plaatsen dat beter aansluit bij het moment waarop Defensie deze middelen verwacht uit te kunnen geven. De geplande investeringsmiddelen blijven beschikbaar voor Defensie en kunnen op een zo ambitieus mogelijk tempo worden voortgezet.

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Defensie, C.A. van der Maat