Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-X-1.html
ID: 36550-X-1

Ontvangen 15 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van DefensieK.H. Ollongren

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

21.608.286

22.497.398

228.804

858.609

‒ 66.349

268.152

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Inzet

1.523.134

2.355.220

87.643

2.072.230

1.133.272

268.018

2

Koninklijke Marine

1.040.663

1.078.549

12.324

79.087

79.087

0

3

Koninklijke Landmacht

1.787.470

1.789.143

8.054

155.296

155.296

0

4

Koninklijke Luchtmacht

847.526

849.207

12.111

85.549

85.549

0

5

Koninklijke Marechaussee

685.126

687.223

4.459

58.080

58.080

0

7

Commando Materieel en IT

747.001

751.272

25.765

43.095

89.095

0

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.476.122

1.494.930

68.995

196.187

196.187

0

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

10.817.270

10.792.237

0

‒ 1.792.116

‒ 1.827.116

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

237.066

237.066

1.600

24.234

24.234

0

10

Apparaat kerndepartement

1.818.674

1.825.317

7.853

85.435

88.435

134

11

Geheim

18.815

18.815

0

‒ 300

‒ 300

0

12

Nog onverdeeld

609.419

618.419

0

‒ 148.168

‒ 148.168

0