Gepubliceerd: 18 april 2024
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-V-1.html
ID: 36550-V-1

Ontvangen 18 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

13.194.524

13.449.258

4.075.549

‒ 1.137.859

‒ 1.246.398

‒ 162.501

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Versterkte internationale rechtsorde

146.865

179.140

0

1.906

1.264

0

2

Veiligheid en stabiliteit

278.544

288.528

1.000

96.123

5.760

0

3

Effectieve Europese samenwerking

11.617.114

11.789.506

3.882.204

‒ 1.314.169

‒ 1.315.848

‒ 78.511

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

63.008

61.491

67.674

13.487

10.732

11.010

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

6

Nog onverdeeld

11.875

11.875

0

‒ 11.276

‒ 11.276

0

7

Apparaat

1.077.118

1.118.718

124.671

76.070

62.970

‒ 95.000