Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-IV-1.html
ID: 36550-IV-1

Ontvangen 15 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds, beide voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaten voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

192.292

223.203

49.958

‒ 64.016

‒ 64.016

96.346

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Versterken rechtsstaat

80.049

80.049

0

‒ 36.278

‒ 36.278

0

2

Slavernijverleden

0

0

0

3.333

3.333

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

81.525

83.919

0

‒ 40.113

‒ 40.113

1.149

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.517

49.958

0

0

95.197

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

0

0

0

1.569

1.569

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

6

Apparaat

29.045

29.045

0

3.774

3.774

0

7

Nog onverdeeld

1.673

1.673

0

3.699

3.699

0

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties eerste suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

71.170

71.170

71.170

12.960

12.960

12.960

        
 

Beleidsartikelen

      

1

BES-fonds

71.170

71.170

71.170

12.960

12.960

12.960