Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-IIB-2.html
ID: 36550-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Voor u ligt de eerste suppletoire begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36 410 IIB, nr. 1). De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2024 opgebouwd.

Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029. Uitgangspunt bij de toelichting op de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

1. Raad van State

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 4 mln.Ontvangsten 2 mln.

2. Algemene Rekenkamer

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

3. De Nationale ombudsman

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 1 mln.

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

9. Kiesraad

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichting/Uitgaven 1 mln.Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln.Ontvangsten 2 mln.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

85.283

0

85.283

5.728

91.011

4.878

4.536

4.518

4.517

83.140

            
 

Uitgaven

85.283

0

85.283

5.728

91.011

4.878

4.536

4.518

4.517

83.140

            

1.0

Raad van State

85.283

0

85.283

5.728

91.011

4.878

4.536

4.518

4.517

83.140

 

Institutionele inrichting

85.283

0

85.283

5.728

91.011

4.878

4.536

4.518

4.517

83.140

 

Advisering

8.470

0

8.470

‒ 488

7.982

‒ 494

‒ 494

‒ 494

‒ 494

7.876

 

Bestuursrechtspraak

46.047

0

46.047

‒ 3.218

42.829

‒ 3.245

‒ 3.608

‒ 3.626

‒ 3.627

35.641

 

Raad van State gemeenschappelijke diensten

30.766

0

30.766

9.434

40.200

8.617

8.638

8.638

8.638

39.623

            
 

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

1.950

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Dit betreft een meerjarige reallocatie van Advisering (€ 1,0 mln.) en van Bestuursrechtspraak (€ 6,0 mln.) naar Raad van State gemeenschappelijke diensten voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is het gevolg van de doorgevoerde digitalisering binnen de Raad van State.

Daarnaast betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            
 

Uitgaven

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            

2.0

Algemene Rekenkamer

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

 

Institutionele inrichting

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

 

Recht- en doelmatigheidsbevordering

44.341

0

44.341

2.787

47.128

2.505

2.360

2.855

2.373

44.644

            
 

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

1.017

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.3 Artikel 3. de Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

28.694

0

28.694

1.633

30.327

1.318

1.297

1.309

1.308

28.676

            
 

Uitgaven

28.694

0

28.694

1.633

30.327

1.318

1.297

1.309

1.308

28.676

            

3.0

De Nationale ombudsman

28.694

0

28.694

1.633

30.327

1.318

1.297

1.309

1.308

28.676

 

Institutionele inrichting

26.171

0

26.171

1.633

27.804

1.318

1.297

1.309

1.308

26.153

 

Taakuitoefening Nationale Ombudsman

26.171

0

26.171

1.633

27.804

1.318

1.297

1.309

1.308

26.153

 

Materiële uitgaven

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

2.523

 

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

2.523

            
 

Ontvangsten

2.796

0

2.796

0

2.796

0

0

0

0

2.539

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

            
 

Uitgaven

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

            

4.0

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.211

0

6.211

336

6.547

710

710

710

710

6.209

 

Institutionele inrichting

4.167

0

4.167

277

4.444

220

220

220

220

4.323

 

Apparaat

4.167

0

4.167

277

4.444

220

220

220

220

4.323

 

Materiële uitgaven

2.044

0

2.044

59

2.103

490

490

490

490

1.886

 

Decoraties

2.039

0

2.039

59

2.098

490

490

490

490

1.881

 

Riddertoelagen

5

0

5

0

5

0

0

0

0

5

            
 

Ontvangsten

199

0

199

0

199

0

0

0

0

199

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.223

0

2.223

593

2.816

115

115

115

115

2.307

            
 

Uitgaven

2.223

0

2.223

593

2.816

115

115

115

115

2.307

            

6.0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.223

0

2.223

593

2.816

115

115

115

115

2.307

 

Institutionele inrichting

2.223

0

2.223

593

2.816

115

115

115

115

2.307

 

Kabinet Gouverneur Aruba

2.223

0

2.223

593

2.816

115

115

115

115

2.307

            
 

Ontvangsten

60

0

60

0

60

0

0

0

0

60

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting. Daarom wordt er, net als voorgaande jaren, een compensatie verzocht voor deze wisselkoers.

Daarnaast betreft dit de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            
 

Uitgaven

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            

7.0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

 

Institutionele inrichting

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

 

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.374

0

3.374

192

3.566

160

160

160

160

3.489

            
 

Ontvangsten

200

0

200

0

200

0

0

0

0

200

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            
 

Uitgaven

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            

8.0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

 

Institutionele inrichting

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

 

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.453

0

2.453

454

2.907

116

116

116

116

2.536

            
 

Ontvangsten

75

0

75

0

75

0

0

0

0

75

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Gezien de vastgestelde wisselkoers voor 2024 wordt er een tekort voorzien op de begroting. Daarom wordt er, net als voorgaande jaren, een compensatie verzocht voor deze wisselkoers.

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

8.236

0

8.236

535

8.771

245

190

190

190

1.926

            
 

Uitgaven

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

            

9.0

Kiesraad

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

 

Institutionele inrichting

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

 

Kiesraad

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
 

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

10.0

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0