Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-IIB-1.html
ID: 36550-IIB-1

Ontvangen 15 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2024.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesH.M.de Jonge

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

180.815

182.743

6.297

12.258

12.258

0

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Raad van State

85.283

85.283

1.950

5.728

5.728

0

2

Algemene Rekenkamer

44.341

44.341

1.017

2.787

2.787

0

3

De Nationale ombudsman

28.694

28.694

2.796

1.633

1.633

0

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.211

6.211

199

336

336

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.223

2.223

60

593

593

0

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.374

3.374

200

192

192

0

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.453

2.453

75

454

454

0

9

Kiesraad

8.236

10.164

0

535

535

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0