Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en hun ouders te versterken door de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school op te nemen in de schoolgids, door ouder- en jeugdsteunpunten verplicht te stellen en door leerlingen die extra ondersteuning behoeven in de gelegenheid te stellen hun mening naar voren te brengen bij de besluitvorming over het ontwikkelingsperspectief;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van «schoolondersteuningsprofiel», «schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «ondersteuningsaanbod van de school».

B

In artikel 11 vervalt het tweede lid.

C

In artikel 21, tweede lid, laatste volzin, wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

D

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. het ondersteuningsaanbod van de school en indien het betreft een cluster 3- of cluster 4-school: de basisondersteuningsvoorzieningen, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020,.

E

In artikel 40, vijfde lid, wordt «de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de betrokken scholen».

F

Artikel 41a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Het bevoegd gezag evalueert het ontwikkelingsperspectief ten minste één keer per schooljaar met de ouders en de leerling, of, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling.

2. Onder vernummering van het zevende lid tot het tiende lid worden drie leden ingevoegd, luidende:

 • 7. Indien de leerling niet meerderjarig en handelingsbekwaam is, stelt het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vast of stelt het bij nadat het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid heeft gesteld op een door de leerling te bepalen wijze vrijelijk zijn mening hierover naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft.

 • 8. Het bevoegd gezag beschrijft in het ontwikkelingsperspectief de inbreng van de leerling en hoe deze van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

 • 9. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

G

In artikel 45, derde lid, wordt «het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school en het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, achtste lid van de Wet op het primair onderwijs».

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van «schoolondersteuningsprofiel» wordt «schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «ondersteuningsaanbod van de school».

2. Na de begripsbepaling «ondersteuningsaanbod van de school» wordt ingevoegd:

basisondersteuningsvoorzieningen:

voorzieningen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die op alle vestigingen van scholen behorend tot een samenwerkingsverband aanwezig zijn;.

B

In artikel 8 vervalt het vijfde lid.

C

In artikel 12, tweede lid, laatste volzin, wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

D

Artikel 13, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school,.

E

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

2. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn».

b. Onderdeel f komt te luiden:

 • f. de wijze waarop aan ouders en leerlingen informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders en leerlingen, en.

F

Na artikel 18a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19. Ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband

 • 1. Het samenwerkingsverband zorgt voor een steunpunt dat uitsluitend in het belang van de leerling:

  • a. ouders en leerlingen informeert over het onderwijs voor leerlingen als bedoeld in artikel 8, vierde lid, en over het aanbod van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband;

  • b. ouders en leerlingen advies, steun en begeleiding biedt bij het onderwijs en bij de extra ondersteuning, voor zover het gaat om leerlingen als bedoeld in artikel 8, vierde lid.

 • 2. Het steunpunt signaleert relevante ontwikkelingen met het oog op beleidsontwikkeling en informeert het samenwerkingsverband hierover.

G

In artikel 40, vierde lid, wordt «de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de betrokken scholen».

H

Artikel 40a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Het bevoegd gezag evalueert het ontwikkelingsperspectief ten minste één keer per schooljaar met de ouders en de leerling.

2. Het zesde lid wordt vervangen door vier leden, luidende:

 • 6. Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast of stelt het bij nadat het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid heeft gesteld op een door de leerling te bepalen wijze vrijelijk zijn mening hierover naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft.

 • 7. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

 • 8. Het bevoegd gezag beschrijft in het ontwikkelingsperspectief:

  • a. de individuele begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde lid;

  • b. indien van toepassing: de onderdelen van het onderwijsprogramma waarvan wordt afgeweken;

  • c. de inbreng van de leerling, bedoeld in het zesde lid, en hoe deze van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

 • 9. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief.

I

In artikel 43, derde lid, wordt «het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school en het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a, achtste lid».

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE WET PRIMAIR ONDERWIJS BES

Artikel 45 van de Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot het vijfde lid worden drie leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt het handelingsplan op nadat het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid heeft gesteld op een door de leerling te bepalen wijze vrijelijk zijn mening hierover naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft.

 • 3. Het bevoegd gezag omschrijft in het handelingsplan de inbreng van de leerling en hoe deze van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het handelingsplan.

 • 4. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het handelingsplan.

2. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 5. Het bevoegd gezag evalueert het handelingsplan ten minste één keer per schooljaar met de ouders en de leerling.

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS 2020

De Wet voortgezet onderwijs 2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van «schoolondersteuningsprofiel» wordt «schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «ondersteuningsaanbod van de school» en opnieuw in de alfabetische volgorde ingevoegd.

2. In de alfabetische volgorde wordt ingevoegd: basisondersteuningsvoorzieningen: voorzieningen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die op alle vestigingen van scholen behorend tot het samenwerkingsverband aanwezig zijn;.

B

In artikel 2.41 vervallen het tweede lid en de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

C

Artikel 2.44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, vierde lid, onderdeel b, en vijfde lid, wordt «artikel 2.41, eerste lid» vervangen door «artikel 2.41».

2. In het derde lid wordt na «ouders» toegevoegd «en de leerling».

3. Onder vernummering van het zesde lid tot het achtste lid, wordt het vijfde lid vervangen door drie leden, luidende:

 • 5. Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast of stelt het bij nadat het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid heeft gesteld op een door de leerling te bepalen wijze vrijelijk zijn mening hierover naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft.

 • 6. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

 • 7. Het bevoegd gezag beschrijft in het ontwikkelingsperspectief:

  • a. de individuele begeleiding, bedoeld in artikel 2.41;

  • b. indien van toepassing: de onderdelen van het onderwijsprogramma waarvan wordt afgeweken;

  • c. de inbreng van de leerling, bedoeld in het vijfde lid, en hoe deze van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

D

Artikel 2.47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

2. Het negende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt «die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn».

b. Onderdeel f komt te luiden:

 • f. de wijze waarop aan ouders en leerlingen informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders en leerlingen;.

E

Na artikel 2.47 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.47a. Ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband

 • 1. Het samenwerkingsverband zorgt voor een steunpunt dat uitsluitend in het belang van de leerling:

  • a. ouders en leerlingen informeert over het onderwijs voor leerlingen als bedoeld in artikel 2.41 en over het aanbod van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband;

  • b. ouders en leerlingen advies, steun en begeleiding biedt bij het onderwijs en bij de extra ondersteuning, voor zover het gaat om leerlingen als bedoeld in artikel 2.41.

 • 2. Het steunpunt signaleert relevante ontwikkelingen met het oog op beleidsontwikkeling en informeert het samenwerkingsverband hierover.

F

In de artikelen 2.89, tweede lid, en 12.34, derde lid, wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

G

Artikel 2.92, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school;.

H

In artikel 8.9, tweede lid, wordt «de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de betrokken scholen».

I

In artikel 11.13, vijfde lid, en 11.14, vijfde lid (nieuw), wordt na «de ouders» ingevoegd «en de leerling».

J

In artikel 11.14 worden onder vernummering van het tweede lid tot het vijfde lid drie leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Het bevoegd gezag stelt het handelingsplan op nadat het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid heeft gesteld op een door de leerling te bepalen wijze vrijelijk zijn mening hierover naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft.

 • 3. Het bevoegd gezag beschrijft in het handelingsplan de inbreng van de leerling en hoe deze van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het handelingsplan.

 • 4. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op de vast- of bijstelling van het handelingsplan.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, onderdeel r, wordt «het schoolondersteuningsprofiel» vervangen door «het ondersteuningsaanbod van de school».

B

In de artikelen 13, eerste lid, onderdeel g, en 14, eerste lid, onderdeel a, wordt na «de schoolgids» ingevoegd «, met uitzondering van de daarin opgenomen informatie over de basisondersteuningsvoorzieningen, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020, en het ondersteuningsaanbod van de school, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020».

ARTIKEL VI INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VII CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,