Kamerstuk 36418-48

Amendement van het lid Omtzigt over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 23 oktober 2023
Indiener(s): Pieter Omtzigt (NSC)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-48.html
ID: 36418-48

Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 23 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXVI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIa

Aan artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een nieuw lid toegevoegd:

  • 4. Onze Minister beslist op het verzoek als bedoeld in het derde lid bij voor bezwaar vatbare beschikking ingeval het een verzoek betreft om inzage in gegevens die betrekking hebben op degene die het verzoek doet.

Toelichting

Op grond van artikel 67, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) kan een belastingplichtige een verzoek doen aan de Minister van Financiën tot inzage in zijn eigen fiscaal dossier.1 Thans staat voor belastingplichtigen géén bezwaar- en beroepsmogelijkheid tegen de beslissing op het inzageverzoek open, zelfs niet als de Minister het verzoek integraal afwijst.2 Ook tegen het uitblijven van een (tijdige) beslissing op een inzageverzoek ontbreekt een beroepsmogelijkheid. Dit amendement vult deze leemte op in het gesloten stelsel van rechtsbescherming van burgers en bedrijven tegen de Belastingdienst, door (alsnog) te voorzien in een reguliere bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

De FSV, het etnisch profileren en het «1043-project» hebben volgens ondergetekende duidelijk gemaakt dat er een grote behoefte is aan adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven tegen het handelen van de Belastingdienst. Het inzagerecht in het eigen fiscaal dossier is bijvoorbeeld van cruciaal belang voor belastingplichtigen om erachter te kunnen komen of de Belastingdienst een grondrecht heeft geschonden, zoals het verbod op discriminatie naar afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging.3 Tot het fiscaal dossier van belastingplichtigen behoren onder andere belastingaanslagen, gespreksverslagen (van bijvoorbeeld een hoorgesprek), boekenonderzoeken, uitwisselingen van fiscale gegevens met andere landen of instanties en gegevens die zijn opgeslagen in IT-systemen voor fraudeopsporing/risico-signalering.

De voorgestelde bezwaar- en beroepsmogelijkheid waarborgt dat het bestaande recht op inzage in het eigen fiscaal dossier in de praktijk geen dode mus is. Voorts wordt door het amendement de toetsing mogelijk van de beslissing op het inzageverzoek aan de beginselen van behoorlijk bestuur door de bestuursrechter.

Inwerkintreding

De voorgestelde bezwaar- en beroepsmogelijk tegen een beslissing op een inzageverzoek in het eigen fiscaal dossier treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 (zie het voorgestelde artikel XLII Belastingplan 2024). Dat betekent concreet dat belastingplichtigen bezwaar- en beroep kunnen instellen tegen een door de Minister van Financiën op of na 1 januari 2024 genomen beslissing op een inzageverzoek.

Omtzigt