Kamerstuk 36418-21

Amendement van het lid Van Raan over het naar rato van de energiedichtheid gelijktrekken van het fiscale voordeel van de inzet van kolen met de inzet van aardgas

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-21.html
ID: 36418-21

28,0 %
70,7 %

Groep Van Haga

Ephraim

SP

BIJ1

PvdA

SGP

DENK

BBB

VVD

Omtzigt

PvdD

FVD

CDA

CU

GL

PVV

D66

Volt

Fractie Den Haan

JA21


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 12 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIIIA

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 2025 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In onderdeel 1 (nieuw) wordt «€ 16,47» vervangen door «€ 44,24».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, wordt jaarlijks gewijzigd, naar rato van de energiedichtheid van kolen ten opzichte van aardgas, aan de hand van het tarief van energiebelasting voor aardgas als genoemd in artikel 59, eerste lid, onder a, laatste aandachtsstreepje.

Toelichting

Dit amendement heeft als doel om het fiscale voordeel van de inzet van kolen gelijk te trekken met de inzet van aardgas naar rato van hun energiedichtheid. Dit amendement is vergelijkbaar met de wetswijziging die het kabinet voorstelt om te doen voor stookolie, waarin het tarief gelijk getrokken wordt met een concurrerende brandstof.

Het fiscale voordeel is een belangrijke prikkel om kolen te gebruiken ten opzichte van aardgas. Dat terwijl kolen meer vervuilender is dan aardgas in termen van uitstoot van broeikasgassen1. Dit amendement heeft als doel om deze prikkel weg te halen.

Kolen worden vooral door grootverbruikers ingezet, en daarom het voorstel om het tarief van kolen gelijk te trekken met het laagste tarief voor aardgas. Het laagste tarief in 2024 is € 0,04891 per m3, met een dichtheid van 0,833 kg / m3, is dat € 58,72 per 1.000 kg. Aardgas heeft een verbranding van 31,65 MJ per m3, oftewel 38 MJ per kg, in vergelijking met kolen met een verbranding van 28,6 MJ per kg2. Dit betekent dat het tarief van kolen een factor 0.75 (=28,6/38) moet zijn ten opzichte van het laagste tarief van aardgas per kg, of een factor 0.9 ten opzichte van het laagste tarief in m3. Daardoor is het voorstel om de kolenbelasting te zetten op € 44,24‬ per 1.000 kg (0.75 * € 58,72). Tevens is het voorstel om dit bedrag jaarlijks gelijk te trekken met de laagste schijf in energiebelasting voor de inzet van aardgas.

Het budgettaire belang dat met dit voorstel gemoeid is € 4 miljoen, afgaande op de huidige inkomsten voor kolenbelasting3 en de voorgestelde tariefsverhoging.

Van Raan