Kamerstuk 36410-XVI-53

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een kasschuif toepassen om de bezuiniging op het scheiden van wonen en zorg terug te draaien

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024


30,0 %
70,0 %

D66

PVV

SGP

PvdD

DENK

CU

NSC

SP

JA21

FVD

Volt

CDA

BBB

VVD

GroenLinks-PvdA


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de facto 193 miljoen euro bezuinigt op het financiële kader van de Wet langdurige zorg;

constaterende dat het aantal ouderen dat op de wachtlijst staat voor een plek in het verpleeghuis is opgelopen tot meer dan 22.000 mensen;

overwegende dat er extra verpleeghuisplekken nodig zijn om de wachtlijsten voor verpleeghuisplekken terug te dringen;

verzoekt de regering om bij de Voorjaarsnota de bezuiniging die samenhangt met het scheiden van wonen en zorg en de huisvestingtarieven terug te draaien en het aantal verpleeghuisplekken structureel uit te breiden;

verzoekt de regering de benodigde dekking mee te nemen bij de dekkingsvraagstukken in het voorjaar en in augustus, en deze middelen naar voren te halen door een kasschuif toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slagt-Tichelman

Dobbe

Ergin