Gepubliceerd: 19 september 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-5.html
ID: 36410-XVI-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2023

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2023 aan. De VWS-monitor ontvangt u sinds 2016, nadat de Tweede Kamer in 2015 tijdens het wetgevingsoverleg over het VWS-jaarverslag (Kamerstuk 34 475 XVI, nr. 11) heeft aangegeven behoefte te hebben aan een betere informatievoorziening.

VWS-monitor

De VWS-monitor is één van de manieren om de informatievoorziening aan uw Kamer te verbeteren. Door de VWS-monitor wordt meer inzicht geboden in de staat van de volksgezondheid en de zorg in Nederland. De VWS-monitor is ook digitaal beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/kerncijfers-gezondheidszorg.

De monitor volgt een groot aantal kernindicatoren over een langere termijn, met meerdere meetwaarden per indicator. Met deze indicatoren wordt inzicht geboden in de staat van de gezondheidszorg en in de veranderingen van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. De monitor kent een onderverdeling naar zes levensfases1 en per levensfase zijn de indicatoren verdeeld over vier publieke waarden2.

Het doel van de onderverdeling naar levensfases en publieke waarden is om een gestructureerd overzicht van indicatoren te geven. De primaire bron van de VWS-monitor is de Staat van Volksgezondheid en Zorg (de Staat). De cijfers van de Staat zijn door een groot aantal experts van diverse instituten wetenschappelijk en onafhankelijk goedgekeurd3. Naast de Staat is gebruik gemaakt van bronnen van andere wetenschappelijke en/of overheidsinstellingen. Onder iedere indicator staat de bron vermeld en staan eventuele opmerkingen ter verduidelijking van de indicator.

Om de VWS-monitor toegankelijker te maken en ook een visueel beeld te geven, zijn indicatoren niet alleen in tabelvorm gepresenteerd, maar ook in grafieken en diagrammen. Zo is in een oogopslag de ontwikkeling van de indicator zichtbaar.

Ten opzichte van de vorige versie (mei 2023) zijn de indicatoren «palliatieve sedaties door huisarts» en «euthanasieverzoeken aan huisarts» vervangen door «Percentage van overledenen waarbij palliatieve sedatie werd toegepast» en «Levenseinde-/behandelwensen: gesprek met huisarts», omdat de voorheen opgenomen indicatoren niet meer gerapporteerd worden op de Staat.

De cijfers in deze versie van de VWS-monitor zijn geactualiseerd met de meest recente cijfers.4 Sommige indicatoren in de monitor worden niet jaarlijks gemeten, maar hebben een andere frequentie. Hierdoor zijn niet altijd cijfers beschikbaar voor recente jaren. Zodra die beschikbaar zijn, zullen die in toekomstige versies van de monitor worden aangevuld.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers