Gepubliceerd: 15 december 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-26.html
ID: 36410-XVI-26

Nr. 26 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 december 2023

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 komt te luiden:

Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (XVI) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

34.201.691

35.268.816

183.122

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Volksgezondheid

1.747.724

2.342.326

39.018

2

Curatieve Zorg

4.083.167

4.275.287

76.412

3

Langdurige zorg en ondersteuning

18.615.590

18.789.780

6.549

4

Zorgbreed beleid

1.402.836

1.448.818

14.215

5

Jeugd

162.286

192.669

2.400

6

Sport en bewegen

414.147

439.557

31.924

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

198.828

201.139

3.339

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

6.952.649

6.952.649

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

9

Algemeen

39.091

39.646

0

10

Apparaatsuitgaven

564.447

564.447

9.265

11

Nog onverdeeld

20.926

22.498

0

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (XVI) 2024 gewijzigd in verband met de aangenomen motie Den Haan inzake het kosteloos maken van het nummer 113.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Naar aanleiding van de aangenomen motie Den Haan (Kamerstuk 36 410 nr. 57) is de reeks van de instellingssubsidie 113 Zelfmoordpreventie aangepast. Het Kabinet deelt het belang van een goede en laagdrempelige bereikbaarheid van 113 zelfmoordpreventie. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om de implementatie- en uitvoeringskosten in te schatten. Vervolgens zullen de benodigde stappen worden gezet om 113 geheel kosteloos te maken.

Voor de dekking van de € 1,3 miljoen wordt de groeiruimte van de Zvw met dit bedrag verlaagd:

Tabel 1 Premiegefinancierde mutaties n.a.v. Nota van wijziging begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Zvw

– 600

– 700

0

0

0

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2024 vóór nota van wijziging en de standen ontwerpbegroting 2024 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

             

1

Volksgezondheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.747.124

1.412.220

1.346.055

1.336.281

1.455.743

 

Motie zelfmoordpreventie 113

600

700

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

1.747.724

1.412.920

1.346.055

1.336.281

1.455.743

             

Totaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

         
 

Stand voor nota van wijziging

34.201.091

33.631.254

35.969.876

37.844.394

39.097.511

 

Motie zelfmoordpreventie 113

600

700

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

34.201.691

33.631.954

35.969.876

37.844.394

39.097.511

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

             

1

Volksgezondheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.341.726

1.912.310

1.734.199

1.483.707

1.456.571

 

Motie zelfmoordpreventie 113

600

700

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

2.342.326

1.913.010

1.734.199

1.483.707

1.456.571

             

Totaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

         
 

Stand voor nota van wijziging

35.268.216

34.859.386

37.025.950

38.605.380

39.700.354

 

Motie zelfmoordpreventie 113

600

700

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

35.268.816

34.860.086

37.025.950

38.605.380

39.700.354

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers