Gepubliceerd: 23 april 2024
Indiener(s): Song├╝l Mutluer (PvdA)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36280-9.html
ID: 36280-9

54,7 %
45,3 %

VVD

CU

PVV

SGP

Volt

PvdD

BBB

GroenLinks-PvdA

DENK

NSC

CDA

FVD

SP

JA21

D66


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID MUTLUER

Ontvangen 23 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Om inzicht te krijgen op hoe de wet in de praktijk werkt stelt de indiener voor dat deze wetswijziging na drie jaar wordt geëvalueerd. Doel van de evaluatie is om duidelijkheid te krijgen hoe de verruiming van de strafbaarheid in de praktijk heeft geleid tot effectiever optreden tegen spionageactiviteiten. Daarbij zou onder andere aandacht moeten zijn voor de vraag in welke mate met behulp van rechtmatig verkregen, niet gerubriceerde gegevens de Nederlandse belangen in het geding zijn gekomen. Voorts is een punt van aandacht hoe de rechter de in de wet opgenomen begrippen zoals «schadetoebrengende handelingen», «diasporaspionage», het voorwaardelijk opzet en andere heeft ingevuld.

Mutluer