Kamerstuk 36277-48

Motie van het lid Bisschop over het niet tegenhouden van duurzame bedrijfsontwikkeling rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Gepubliceerd: 10 mei 2023
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-48.html
ID: 36277-48

77,3 %
22,0 %

DENK

PVV

Groep Van Haga

Volt

FVD

PvdA

CDA

GL

BBB

JA21

PvdD

Fractie Den Haan

VVD

Omtzigt

D66

BIJ1

SGP

SP

CU


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er concrete signalen zijn dat vanuit het Rijk onder meer ten behoeve van het beoordelen van aanvragen voor het Groenfonds en fieldlabs een zonering van 2 kilometer om stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden voorgeschreven wordt om investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling tegen te houden;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat vanuit het Rijk noch formeel noch informeel aangestuurd wordt op het hanteren van een zone rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden voor het tegenhouden van duurzame bedrijfsontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop